Lisatud: 04. juuni 2010

Viimati muudetud: 04. aprill 2013

A A A
Prindi

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2010

Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse eesmärgiks on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ühise majandustegevuse hõlbustamine läbi tootjarühmade loomise toetamise ja tootjarühmade esimeste tegevusaastate jooksul haldustegevuse toetamise kaudu, et aidata kohandada tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmist ja toodangut turunõuetele vastavaks ning ühisturustuse kaudu parandada toodete jõudmist turule.

Taotlusi võetakse vastu 30.augustist kuni 13.septembrini 2010. a PRIA keskuses.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 


 

 

EESMÄRK
Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse eesmärgiks on MAK logopõllumajandusega tegelevate ettevõtjate ühise majandustegevuse hõlbustamine läbi tootjarühmade loomise toetamise ja tootjarühmade esimeste tegevusaastate jooksul haldustegevuse toetamise kaudu, et aidata kohandada tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmist ja toodangut turunõuetele vastavaks ning ühisturustuse kaudu parandada toodete jõudmist turule.

Tagasi algusesse...VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 30.augustist kuni 13.septembrini 2010. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.
Taotluse esitamise aeg tuleb eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või  infotelefonil  737 7678. 
Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Lisaks esitab taotleja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase avalduse elektroonselt Microsoft Exeli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee
Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED
Sihtrühm on põllumajandustootjaid ühendav PRIA poolt tavapõllumajandusliku või mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetava toote kohta tunnustatud tulundusühistu, kes vastab ka taotlemise ajal tunnustamise nõuetele.
Toetatavad tegevused:
Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta ehk tegevused, mis täidavad järgmisi eesmärke: administratiivse ja majandusliku
suutlikkuse tõstmine läbi tootjarühmade loomise, arendamise ja nende haldustegevuse
toetamise, et aidata kohandada põllumajandustootjate tootmist ja toodangut
turunõuetele vastavaks, parandada toodete kvaliteeti ühiste eeskirjade kehtestamise
abil ning kauba ühise müügiks ettevalmistamise ja müügi tsentraliseerimise ning
hulgiostjatele tarnimise kaudu.
Nõuded toetatavatele tegevustele:
Toetatav tegevus peab olema kooskõlas tootjarühmade tunnustamisel esitatud tegevuskavaga ja vajalik tegevuskavas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, siis:
1. rahuldatakse nende taotlejate taotlused, kes said rahuldamise otsuse eelmises taotlusvoorus
2. toimub hindamine 4s eraldi alaeelarvega valdkonnas:

  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede turustamine;
  • lehmapiima ja -piimatoodete turustamine;
  • loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) turustamine;
  • muude põllumajandustoodete turustamine.

Taotlust hinnatakse valdkonnas, kus taotleja müügitulu on suurim.
Paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.
Võrdsete näitajate puhul eelistatakse:

  • suurema liikmete arvuga taotlejat;
  • taotlejat, kelle müügitulu tunnustatud toote osas oli eelneval majandusaastal suurim.

Alataotlemisega valdkonna eelarve ülejääk jaotatakse teistele ületaotletud valdkondadele.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.


Toetuse summad:
Toetust antakse esimese viie aasta jooksul alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast kokku kuni 4 850 445 krooni (309 999,93€).
Toetuse maksimaalse suuruse arvestamisel lähtutakse tulundusühistu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis on saadud liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku.
Kuludokumendid võib esitada koos taotlusega.
Kuludokumendid tuleb esitada maksimaalselt neljas osas hiljemalt 12 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.
Toetusraha kantakse üle toetuse saajale kolme kuu jooksul arvates kuludokumentide esitamisest.

Tagasi algusesse...


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee
NB! Taotluse esitamiseks tuleb Teil aeg ette registreerida! Selleks helistage palun numbril 737 7678 või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

Tagasi algusesse...

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner