Lisatud: 09. aprill 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus (MAK meede 1.7.3) TEINE TAOTLUSVOOR 2012

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse (MAK meede 1.7.3)taotlusi võetakse vastu 30. aprillist kuni 4. maini 2012. a PRIA keskuses.

 


EESMÄRK
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.
Toetuse spetsiifilised eesmärgid on

  • põllumajandustootjate konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete turustamise edendamise;
  • tarbijate teadlikkuse tõstmine;
  • kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine.

 Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 30.aprillist kuni 04.maini  2012. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.
Taotluse esitamise aja palume eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või  infotelefonil  737 7678. 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le  põllumajandusministri 5.mai 2010 määruse nr 51 "Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord"
lisas 1 toodud vormi kohase avalduse, lisas 2 toodud vormi kohase kavandatava tegevuse plaani.

Lisaks esitab taotleja PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase kavandatava tegevuse plaani elektroonselt Microsoft Exeli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.


Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 Tagasi algusse...

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Toidukvaliteedikava raames toodetud toodete teavitamis- ja edendamistoetust võib taotleda mahepõllumajanduslike toodete tootmisega tegelev tootjarühm, mis vastabEuroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punktis 1 nimetatud nõuetele. See tähendab, et teavitamis- ja edendamistoetust võib taotleda põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing, kes vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 23 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Toetatavad tegevused:
Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, mis viiakse ellu Euroopa Liidu siseturul:
1. näituse ja messi korraldamine
2. näitusel ja messil osalemine
3. teavitustegevuse korraldamine
Kavandatav tegevus, mille elluviimiseks toetust taotletakse, võib sisaldada nii üht kui ka mitut eelnimetatud tegevust.
Nõuded toetatavatele tegevustele:
Kavandatava tegevuse raames elluviidavad tegevused peavad olema suunatud mahepõllumajandusliku tootmisviisi ja selle tootmisviisiga toodetud toodete erilisuse tuvastamisele ning tarbija mõjutamisele selliste toodete tarbimiseks. See tähendab, et kavandatav tegevus ei või olla suunatud muude toodete ega ka üksikute kaubamärkide tutvustamisele, samuti ei tohi ergutada tarbijat toodet ostma selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib olla mainitud vaid juhul, kui see sõnum on teisejärguline. Kaubamärkide kasutamine ning ettevõtjate nimede, logode ja muude andmete kasutamine on lubatud vaid messikataloogides.
Kavandatav tegevus peab vastama "Toiduseaduse" §-des 38-40 ja "Reklaamiseaduse" 2. peatükis sätestatud nõuetele. „Toiduseaduse" § 38-40 kohaselt ei tohi toidu  märgistus viidata haigusi tõkestavatele, ravivatele või leevendavatele omadustele ega eksitada tarbijat, eelkõige järgmisel viisil:
- andes ebaõiget teavet toidu iseloomulike tunnuste, sh toidu olemuse, määratluse, omaduste, koostise, koguse, säilivuse, päritolu, valmistamis- või tootmismeetodi kohta;
- omistades toidule eriomadusi, kui sellised omadused on kõigil sarnastel toitudel. 


Kavandatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

 Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, siis vähendatakse toetust kõigi taotlejate kohta võrdeliselt, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. Käesoleva taotlusvooru eelarve on 320 000 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotlus vooru lõppemisest.
Toetuse määr ja suurus:
Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta taotluse esitamise tähtajal on 191 735 eurot.
Toetuse saaja võib tegevuse ellu viia ja esita tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 

Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

 Tagasi algusse...

TOETUSE LISAMATERJALID

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus