Lisatud: 22. aprill 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Toiduabi 2013

Sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimine Euroopa Liidus enim puudust kannatavatele isikutele

 Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Meetme eesmärk on abistada Euroopa Liidus enim puudust kannatavaid isikuid. Abisaajate määramise aluseks on perekonnaliikmete sissetulek ning toiduained jagatakse abisaajale tasuta. Toiduabisaaja peab vastma „Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 1 sätestatud toimetulekutoetuse saamise tingimustele. Kui jaotatatavast toiduabi kogusest ei jagu kõigile õigustatud isikutele toiduabi saama, siis eelistatakse toiduabi jaotamisel üksikvanemaid, vähemalt neljalapselisi perekondi ning puuetega inimesi.

Selle toetusmeetme raames teeb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) koostööd heategevusorganisatsioonidega. Heategevusorganisatsioonid määrasid kas ise või koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega kindlaks abisaajate gruppi kuuluvate inimeste arvu ja orieenteeruva toiduainete vajaduse. Peale toiduainete kättesaamist korraldavad heategevusorganisatsioonid toiduabi jaotuse ning viivad jagamise läbi.

Euroopa Komisjon määras iga liikmesriigi jaoks kogused ja summad, mida saab kasutada toiduabi programmis. Nende põhjal viis PRIA läbi riigihanke, mille tulemusel selgitatakse ettevõte, kes valmistab või hangib, pakendab ja  märgistab heategevusorganisatsiooni poolt soovitud ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tooted.  Vastavalt riigihanke tulemustele võib PRIA heategevusorganisatsioonide poolt taotletud koguseid proportsionaalselt kas suurendada või vähendada.  Riigihanke võitnud ettevõte transpordib need tooted heategevusorganisatsioonidele.

Tagasi algusesse


TAOTLUSE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

2013. aastal toiduabi jaotada soovivad heategevusorganisatsioonid esitasid PRIA-le taotluse 2.maiks 2013.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Heategevusorganisatsioonid, kes soovivad  osaleda toiduabi skeemis, peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • nad on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
  • nende tegevusvaldkond peab hõlmama heategevust;
  • nad on  kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • nad peavad arvestust jagamiseks saadud ja jagatud toiduainete kohta. Selleks peavad heategevusorganisatsioonid alles hoidma kauba saamise saatelehed, kauba laiali jagamise saatelehed, arvestuse pidamise dokumendid. Neil peab olema dokumentaalne tõendus (toiduabi saajate nimed, kuupäevad, kogused, allkirjad kättesaamise kohta) jagamise kohta;
  • nad peavad tagama tööstuses pakendatud ja töödeldud toodete nõuetekohase säilimise toote väärtust kahjustamata; ruumidest, kus ladustatakse toiduaineid, peavad olema enne ladustamise alustamist Veterinaar- ja Toiduametit teavitatud.
  • nad peavad võimaldama PRIA-l läbi viia kohapealseid kontrolle igas toiduabi jagamise etapis;
  • nad peavad panema jaotuspunkti üles teabe (näiteks plakat vms), millel on Euroopa Liidu embleem ja sõnad „Euroopa Liidu abi“.

 

PRIA teeb otsuse heategevusorganisatsioonide taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta taotlemisele järgneva aastal viivitamata pärast toiduabina jaotatava lõpptoote saamiseks käilejaga lepingu sõlmimist. Vastava teabe edastab PRIA heategevusorganisatsioonidele ja avalikustab PRIA kodulehel.

Kogused jõuavad heategevusorganisatsioonideni aastal 2013 hiljemalt 31. augustiks. Toodete tarnimise täpne ajakava lepitakse kokku tarnija ja heategevusorganisatsioonide vahel.

2013 aasta toiduabiprogramm lõppeb 28.veebruaril 2014. (vastavalt (EL) määrusele nr 1234/2013).

Tagasi algusesse


LISAINFO JA KONTAKT

Toiduabi jagamist reguleerivad õigusaktid on toodud käesoleva teksti lõpus alajaotises Juriidilised alused, milles on kirjeldatud meedet käsitlevad täpsemad tingimused ja korrad.

Lisainfot saab telefonil 737 7630 ja e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

Tagasi algusesse 

Juriidilised alused

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike