Lisatud: 03. aprill 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Toiduabi alates 2012

Sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimine Euroopa Liidus enim puudust kannatavatele isikutele

 

EESMÄRK

Meetme eesmärk on abistada Euroopa Liidus enim puudust kannatavaid isikuid. Abisaajate määramise aluseks on perekonnaliikmete sissetulek ning toiduained jagatakse abisaajale tasuta. Kui jaotatatavast toiduabi kogusest ei jagu kõigile õigustatud isikutele toiduabi saama, siis eelistatakse toiduabi jaotamisel üksikvanemaid, vähemalt neljalapselisi perekondi ning puudega inimesi.

Selle toetusmeetme raames teeb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) koostööd heategevusorganisatsioonidega. Heategevusorganisatsioonid määravad kas ise või koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega kindlaks abisaajate gruppi kuuluvate inimeste arvu ja orieenteeruva toiduainete vajaduse. Peale toiduainete kättesaamist korraldavad heategevusorganisatsioonid toiduabi jaotuse ning viivad jagamise läbi.

Euroopa Komisjon määrab iga liikmesriigi jaoks kogused ja summad, mida saab kasutada toiduabi programmis. Nende põhjal viib PRIA läbi riigihanke, mille tulemusel selgitatakse ettevõte, kes valmistab või hangib, pakendab ja  märgistab heategevusorganisatsiooni poolt soovitud ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tooted.  Vastavalt riigihanke tulemustele võib PRIA heategevusorganisatsioonide poolt taotletud koguseid proportsionaalselt kas suurendada või vähendada.  Riigihanke võitnud ettevõte transpordib need tooted heategevusorganisatsioonidele.

 

TAOTLUSE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Toiduabi jaotada soovivad heategevusorganisatsioonid peavad esitama selleks PRIA-le taotluse igal aastal 2. maiks posti teel aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu 

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Heategevusorganisatsioonid, kes soovivad  osaleda toiduabi skeemis, peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • nad on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
  • nende tegevusvaldkond peab hõlmama heategevust;
  • nad on  kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • nad peavad arvestust jagamiseks saadud ja jagatud toiduainete kohta. Selleks peavad heategevusorganisatsioonid alles hoidma kauba saamise saatelehed, kauba laiali jagamise saatelehed, arvestuse pidamise dokumendid. Neil peab olema dokumentaalne tõendus (toiduabi saajate nimed, kuupäevad, kogused, allkirjad kättesaamise kohta) jagamise kohta;
  • nad võimaldavad PRIA-l läbi viia kohapealseid kontrolle igas toiduabi jagamise etapis;
  • nad peavad panema jaotuspunkti üles teabe (näiteks plakat vms), millel on Euroopa Liidu embleem ja sõnad „Euroopa Liidu abi“.

PRIA teeb otsuse heategevusorganisatsioonide taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta taotlemisele järgneva aastal viivitamata pärast toiduabina jaotatava lõpptoote saamiseks käilejaga lepingu sõlmimist. Vastava teabe edastab PRIA heategevusorganisatsioonidele ja avalikustab PRIA kodulehel.

Kogused jõuavad heategevusorganisatsioonideni aastal 2012 hiljemalt 31. augustiks.  Toodete tarnimise täpne ajakava lepitakse kokku tarnija ja heategevusorganisatsioonide vahel. Toiduained peavad olema heategevusorganisatsioonidel abivajajatele laiali jagatud 28.veebruariks 2013.

 

Ettemakse taotlemine

Lõpptoote veo-, majandus- ja ladustamiskulude ettemakse saamiseks on heategevusorganisatsioonidel õigus esitada PRIA-le vormi kohane kulude ettemakse taotlus (lisa 14).

Koos ettemakse taotlusega tuleb esitada tagatis vt. http://www.pria.ee/et/toetused/meede/tagatised. Tagatise suurus on 110 % taotletud ettemaksest.

Ettemaksetaotlusi (koos tagatise ülekandmisega) saab esitada kuni 30. septembrini 2012.

Tagatise vabastamiseks tuleb tõendada taotletud summat tõendusdokumentidega. Veokulude tõendamiseks vajalikud tõendusdokumendid on sõidupäeviku koopia, kütusearvete koopia, auto tehnilise passi koopia. Ladustamiskulude ja halduskulude tõendamiseks vajalikud tõendudokumendid on arvete koopiad. Vajadusel tuleb esitada koos ettemakse taotlusega põhjendus või täiendavaid dokumente, kui arvest ei selgu kulu eesmärk, seos tarnega, kas arve on makstud vms.

LISAINFO JA KONTAKT

Toiduabi jagamist reguleerivad õigusaktid on toodud käesoleva teksti lõpus alajaotises Juriidilised alused, milles on kirjeldatud meedet käsitlevad täpsemad tingimused ja korrad.

Lisainfot saab telefonil  737 1372 ja e-mailil turukorraldus@pria.ee.

 

Juriidilised alused

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner