Lisatud: 18. juuli 2016

Viimati muudetud: 19. juuli 2016

A A A
Prindi

Tehniline abi (EMKF meede 7.1) 2015-2016

 

EESMÄRK

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme „Tehnilise abi toetus“ eesmärgiks on EMKF rakenduskava efektiivse siseriikliku rakendamise tagamine läbi administratsiooni ülesehitamise ja tugevdamise. Tehnilist abi kasutatakse muuhulgas rakenduskava juhtimise ja rakendamise parendamiseks, rakendamisega seotud uuringute ja auditite läbi viimiseks, administratiivse tegevusvõimekuse arendamiseks ja tõstmiseks, rakendamisega seotud teavitamiseks ja avalikustamiseks. Tehnilise abi sihtgrupiks on auditeerimisasutus, sertifitseerimisasutus, korraldusasutus ja vahendusasutus.

 

Toetust antakse kuni 100% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

 

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2020 on 7 765 450 eurot (sealhulgas Euroopa Liidu osalus 5 824 087eurot).

 

2015 perioodi osas kiideti heaks üks taotlus toetusesummas 85 257 eurot, 2016 perioodi osas kiideti heaks 3 taotlust kogusummas 1 059 824 eurot.

 

TEHNILISE ABI TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG- JA KOHT

 

Toetuse taotluste esimene taotlusvoor toimus Maaeluministeeriumis 20.-27. novembril 2015.a  kus taotleti toetust 2015 a tehtud kulude katteks ning teine taotlusvoor 14.-18. detsembril 2015. a.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 08.09.2015 määruses nr 2. RTI, 11.09.2015, 3.

 

Määrus on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/111092015003

 

Toetust taotlejateks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava rakendamisega seotud üksused. Maaeluministeerium, kes täidab korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutuste ülesandeid, PRIA, kes täidab vahendusasutuse ülesandeid ja Veterinaar- ja Toiduamet, kes kontrollib ladustamisabi puhul ladustatud toodete vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 67 sätestatud tingimustele.

 

Toetust saab taotleda tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud rakenduskava ja selles sätestatud toetuse eesmärkidega ning mis on otseselt vajalikud rakenduskava ja toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

Korraldusasutus kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ning teeb taotluse                                   rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

 

Toetuse saaja peab toetatava tegevused ellu viima 31. detsembriks 2016. aastal.

 

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on kooskõlas heakskiidetud tegevuste ja eelarvega.

 

 

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

 

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

LISAINFO JA KONTAKT

 

Lisainfot saab Maaeluministeeriumist, tel 625 6179, e-post sirli.nellis@agri.ee


 
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus