Lisatud: 18. detsember 2015

Viimati muudetud: 04. september 2017

A A A
Prindi

Teadlaste ja kalurite koostöötoetus (EMKF meede 1.3) 2015

Eesmärk

Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise ning kalandussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamisega.

2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus“ on  5 833 013 eurot.

Esitati 1 taotlus summas 5 833 013 eurot, mis sai taotletud toetusesummas ka heakskiidu.

 

Vastuvõtuaeg ja –koht

Taotlusi võetakse vastu  28. detsemberist kuni 31. detsembrini 2015.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

NB! Alates 11.01.2016 asub PRIA aadressil Tähe 4, 51010, Tartu.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Teadlaste ja kalurite koostöötoetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

Teadus- ja arendusasutus, kes on nimetatud toetuse kasutamise kavas peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse paragrahvis  27 lg 2 toodud fondi toetuse taotlejale esitatud nõuetele ja peab olema sõlminud tegevuste elluviimiseks koostöökokkuleppe toetuse kasutamise kavas nimetatud isikute ja asutustega.

 

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni  35 tööpäeva alates taotluse esitamisest. Amet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le ühe kuu jooksul pärast eelnenud kvartali lõppu tasutud kulude kohta maksetaotluse, mis sisaldab meetme määruse paragrahvis üksteist toodud dokumente.

Toetust makstakse abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud vastavalt eelarveaasta tegevuskavale ja vastavad toetuse kasutamise kavale.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates väljamaksetaotluse saamisest. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 

Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 7371 239.

 

 

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner