Lisatud: 01. märts 2011

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi

Tagatised


Tagatiste esitamist, kasutamist ja vabastamist reguleeritakse järgmiste õigusaktidega:

(RTL, 28.04.2004, 48, 828; RTL 2005, 67, 957)

 • Erinevaid turukorraldusmeetmeid reguleerivad üksikasjalikud regulatsioonid.

 

Tagatise esitamine

 • Tagatise esitamine koos taotluse ja/või pakkumisega on nõutav teatud turukorraldusmeetmete puhul. Tagatise esitamine on vajalik selleks, et tagada teatud kohustuste täitmine, mille klient võtab taotluse ja/või pakkumise esitamisega. Tagatis vabastatakse, kui klient on täitnud kõik kohustused ettenähtud tähtajaks.
 • Kui klient ei täida kohustusi tähtaegselt, siis peetakse tagatis kinni ja PRIA esitab ettekirjutuse kinnipeetud tagatisele vastava summa tasumiseks 30 päeva jooksul ettekirjutamise kättesaamisest alates või ettekirjutuses näidatud tähtajaks.
 • Kui klient ei täida ettekirjutust tähtajaks, siis garantii puhul esitab PRIA ettekirjutuse garantii väljastanud pangale või kindlustusseltsile kinnipeetud tagatisele vastava summa tasumiseks. Deposiittagatise puhul vähendab PRIA ettekirjutuse täitmata jätmisel deposiittagatist kinnipeetud tagatisele vastavas summas.
 • PRIA aktsepteerib tagatistena garantiisid ja deposiittagatisi.

 

Garantiid

 • Garantii võib väljastada krediidiasutus (pank) või finantseerimisasutus (kindlustusselts), mis on sõlminud PRIAga koostöölepingu.
 • PRIAga on sõlminud koostöölepingu järgmised pangad:

o   Swedbank AS
o   SEB Pank AS 
o   Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal
o   Sampo Pank
o   Tallinna Äripanga AS
o   Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A (Rabobank)
o   AB Ukio Bankas

 • PRIAga on sõlminud koostöölepingu kindlustusseltsid:

o   Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
o   Dansk Kaution
o   Atradius

 • PRIA loeb garantii esitatuks, kui sellele on märgitud kogu vajaminev informatsioon (taotleja andmed, garantii suurus (summa), garantii kehtivusaeg (juhul kui on tegemist tähtajalise garantiiga), turukorraldusmeede, mille raames antud garantii kehtib) ning PRIA on veendunud selle autentsuses. Kui pangagarantii ei vasta nõuetele, teavitab PRIA teid sellest kirjalikult.
 • Garantiid esitades tuleb arvestada, et see peab kehtima pärast tagatava taotlusega seotud kõigi nõuete täitmise lõpptähtaega veel vähemalt ühe kuu jooksul.
 • Garantii tagastatakse garantii andjale vastava garantii andja kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele allakirjutanul peab olema õigus ka garantiikirjale allkirja andmiseks. Garantii tagastatakse vaid juhul, kui sellega ei ole seotud ühtegi kehtivat kohustust.

 

Deposiittagatised

 • Deposiittagatis tuleb teil kanda PRIA tagatiste pangakontole: SEB  10220034796011,  Swedbank 221023778606, Nordea Bank 17001577198 või Danske Bank  333416110002. Maksekorraldusel tuleb saajaks märkida Rahandusministeerium, viitenumbriks 3100054982 ning selgituse lahtrisse sõnaline selgitus selle kohta, millise kohustuse täitmise tagamiseks tagatis esitatakse. Kui soovitakse sama tagatist kasutada mitmete erinevate kohustuste täitmiseks, siis tuleb need kõik maksekorralduse selgituse lahtrisse märkida.
 • PRIA loeb deposiittagatise esitatuks, kui on veendunud selle laekumises tagatiste pangakontole. Igal tööpäeval pärast kella 12.00 on PRIAl võimalik veenduda eelmisel päeval laekunud deposiittagatiste olemasolus. Seega deposiittagatise esitamisel tuleb arvestada, et see loetakse esitatuks selle PRIA kontole laekumisele järgneval pangapäeval.
 • Deposiittagatis tagastatakse kirjaliku avalduse alusel. Avalduse peab olema allkirjastanud selleks volitatud isik või ettevõtte juhatuse liige. Avaldusele tuleb märkida ka arveldusarve number. Deposiittagatisest on võimalik tagastada vaid see osa, millega ei ole seotud ühtegi kehtivat kohustust.

 

Täiendav informatsioon

Tagatise esitamise kohta saad täiendavat informatsiooni küsida:

 

Maili Mägi                                       
PRIA maksete büroo peaspetsialist
737 1260
maili.magi@pria.ee

 

Katri Viirlo
PRIA maksete büroo juhataja
737 1371
katri.viirlo@pria.ee

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus