Lisatud: 28. juuli 2011

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi

Pakkumismenetlus suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks turustusaastaks 2011/2012

 

 

NB! Euroopa Komisjoni Rakendusmäärusega (EL) nr 356/2012 võib turustusaastaks 2011/2012 esitada pakkumisi suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks alates 25.aprill 2012

Avaldatud õigusaktid  leiate käesoleva juhendi lõpust rubriigist juriidilised alused.

 

SISSEJUHATUS

2011/2012 turustusaastaks kuulutatakse CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks välja pakkumismenetlus, mille viitenumber on 09.4313.

Kõnealune vähendatud tollimaksumäär asendab ühise tollitariifistiku maksumäära ja täiendavaid tollimakse.

 

PAKKUMISPERIOODID

Esimene pakkumisperiood on avatud alates 5. detsember 2011 ja lõpeb 07. detsembril 2011 kell 13:00.

Järgmised  pakkumisperioodid on:

 • 08. detsember 2011 kuni 14. detsember 2011 kell 13.00
 • 15. detsember 2011 kuni 21. detsember 2011 kell 13.00
 • 22. detsember 2011 kuni 11. jaanuar 2012 kell 13.00
 • 12. jaanuar 2012 kuni  25. jaanuar 2012 kell 13.00
 • 26. jaanuar 2012 kuni 01. veebruar 2012 kell 13.00
 • 02. veebruar 2012 kuni 15. veebruar 2012 kell 13:00

 

 • 25. aprill 2012 kuni 02.mai 2012 kell 13:00
 • 03.mai 2012 kuni 23. mai 2012 kell 13:00
 • 24.mai  2012 kuni 06. juuni 2012 kell 13.00
 • 07. juuni 2012 kuni 27. juuni 2012 kell 13.00
 • 28. juuni 2012 kuni 11. juuli 2012 kell 13.00

 

Euroopa Komisjon võib peatada pakkumiste esitamise ühe või mitme osalise pakkumismenetluse puhul.

NB! Kõik pakkumistaotlused, mis laekuvad pakkumisperioodi lõppkuupäeval pärast kella 13:00 jäävad rahuldamata.

 

TAOTLEJA REGISTREERIMINE

 

Kõik taotlejad, kes soovivad käesolevas pakkumismenetluses osaleda ja taotlusi esitada, peavad olema registreeritud PRIA kliendiregistris.
Kliendiregistris registreerimisest lugege täpsemalt PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/Registrid/Toetuste_register
Registrisse registreerimise avaldused palume saata toetuste registri e-posti aadressile: kliendiregister@pria.ee

NB!!! Registrisse kandmisel palume arvestada sellega, et kui pakkumisperioodi lõppkuupäeval kell 13:00 ei ole taotleja PRIA kliendiregistrisse kantud, siis jääb pakkumistaotlus rahuldamata

 

PAKKUMISE TAOTLUSED

Pakkumiste esitajad peavad olema Euroopa Liidu ettevõtjad ja käibemaksukohustuslasena registreeritud selles liikmesriigis, kus nad pakkumistaotluse esitavad.

Käesoleva pakkumismenetlusega seotud taotlused tuleb PRIAle esitada pakkumisperioodi jooksul hiljemalt selle viimasel päeaval kella 13.00-ks elektrooniliselt, kas e-posti turukorraldus@pria.ee teel või e-pria kaudu.

Kõik taotlused peavad olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku või selleks volitatud isiku (sel juhul esitada ka kinnitatud volitus) poolt. E-posti teel saadetud taotlused peavad olema digiallkirjastatud.

NB! Iga pakkumisperioodi jooksul tohib esitada kaheksakohalise CN-koodi suhkru kohta ainult ühe pakkumise.

Kõik pakkumised peavad olema esitatud impordilitsentsitaotlusena (AGRIM) vormil (mille leiate käesoleva juhendi lõpus rubriigis Vormid).

Pakkumised võetakse vastu üksnes juhul, kui impordilitsentsitaotlusena AGRIM) esitatud vormil on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • Lahtris 4:          pakkuja nimi, aadress ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
 • lahtris 17 ja 18:           pakkumisega hõlmatud suhkru kogus (ilma kümnendkohani ümardamata), mis on vähemalt 20 tonni ja ei ületa 45 000 tonni;
 • lahtris 16:        suhkru kaheksakohaline CN-kood;
 • lahtris 20:       

1)      pakutav tollimaksu summa eurodes suhkrutonni (neto) kohta (EUR/t), mida on ümardatud kuni kahe kümnendkohani;
2)      pakkumiste esitamise lõppkuupäev;
3)      imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt määrusele (EL) nr 1239/2011;
4)      viitenumber 09.4313; ja

 • koos taotlusega esitatakse tõendid selle kohta, et pakkuja on maksnud pakkumistagatise (panga maksekorraldus tagatisraha ülekandmise kohta).

 

Nõutavad andmed pakkumisena esitatud impordilitsentsitaotluse (AGRIM) vormil:

Lahtri

Andmed taotlusel

nr

nimi

1

Litsentsi väljaandev asutus

(nimi ja aadress)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt.3

51009 Tartu

4

Litsentsi taotleja (nimi, täielik aadress ja liikmesriik)

pakkuja nimi, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number

7

Ekspordiriik

nõutud jah, ei

Rist lahtris „ei“

8

Päritoluriik

nõutud jah, ei

Päritoluriik peab olema märgitud, rist lahtris „ei“

11

Tagatise kogusumma

Taotletud kogus x tagatise määr (150 EUR/t)= tagatise summa

14

Kauba nimetus

Kauba nimetus

15

Kirjeldus vastavalt koondnomenklatuurile (CN)

Lahtrisse 16 märgitud koodi järgi kauba kirjeldus vastavalt koondnomenklatuurile; kirjeldust kauba koodi järgi saab leida: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=et&redirectionDate=20110824

 

16

CN-kood (koodid)

kaheksakohaline CN-kood peab olema märgitud

17

Kogus numbritega ja mõõtühikuga

suhkru kogus, mis on vähemalt 20 tonni ja ei ületa 45 000 tonni (mõõtühik!!!)

18

Kogus sõnadega ja mõõtühikuga

 sama kogus sõnadega (ja mõõtühik!!!)

20

Eriteave

Tollimaks:.....EUR/t (siia märgite  teie poolt pakutava tollimaksu määra eurodes suhkrutonni (neto) kohta (EUR/t), mida on ümardatud kuni kahe kümnendkohani); pakkumise esitamise lõppkuupäev;

imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 1239/2011; viitenumber 09.4313;

 

 

TAGATISED

Pakkumismenetluses osalemiseks peab taotleja esitama tagatise, mille suurus on 150 eurot imporditava suhkrutonni kohta (150 EUR/t). Tagatise suuruse arvutamine: Taotletud kogus*150 EUR. Näiteks, kui esitate taotluse 80 tonnile, siis tagatise suurus on 80 t*150 EUR=12000 EUR
Koos pakkumistaotlusega tuleb esitada panga maksekorraldus tagatisraha ülekandmise kohta.
(Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, mille jaoks tagatis on esitatud. Näiteks: pakkumine suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks)

Eduka pakkumise puhul on juba esitatud tagatis impordilitsentsi tagatiseks.
Kui pakkumine osutub ebaedukaks, siis tagatis vabastatakse viivitamata.
Tagatise rahasumma esitamisest lugege täpsemalt PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/toetused/meede/tagatised

NB! Tagatise esitamisel palun arvestage sellega, et kui tagatise summa ei ole laekunud pakkumisperioodi lõppkuupäeval kella 13.00-ks, siis jääb pakkumistaotlus rahuldamata.

Pärast pakkumiste esitamist ei tohi neid tagasi võtta ega muuta.

Kõik pakkumised, mis ei ole esitatud kooskõlas ülalnimetatud nõuetega, jäetakse rahuldamata.

 

PAKKUMISE TULEMUSED JA IMPORDILITSENTSID

Pakkumiste tulemused avaldab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu Teataja kodulehel: http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm ja avaldatud määrused pakkumiste tulemustest leiate ka käesoleva juhendi lõpus rubriigis Juriidilised alused.
Euroopa Komisjon (EK) kehtestab iga osalise pakkumismenetluse ja kaheksakohalise CN-koodi kohta kas minimaalse tollimaksumäära või otsustab minimaalse tollimaksumäära kinnitamata jätta.
Kui miinimum-tollimaksumäära ei ole kehtestatud, siis lükatakse tagasi kõik pakkumised.
Kui pakkumine osutub ebaedukaks (kui pakutud tollimaksumäär on madalam, kui Komisjoni poolt kinnitatud) või EK jätab minimaalse tollimaksumäära kinnitamata, vabastatakse kogu tagatis.

Vajaduse korral kehtestab EK ka jaotuskoefitsiendi kogustele, mida kohaldatakse selliste pakutud koguste suhtes, mis on esitatud tollimaksumäära miinimumtasemel. Sellisel juhul vabastatakse tagatis proportsionaalselt eraldatud kogustele ja impordilitsents väljastatakse vastavalt jaotuskofitsiendile vähendatud kogusele.

Kõik pakkumised, mille puhul iga kaheksakohalise CN-koodi puhul pakutud tollimaksumäär on samal või kõrgemal tasemel kui EK kehtestatud miinimum, loetakse edukateks.

Edukatele pakkujatele väljastab PRIA impordilitsentsi hiljemalt selle nädala viimasel tööpäeval, mis järgneb nädalale, mille jooksul avaldati EK kehtestatud  minimaalse tollimaksumäära määrus.

Impordilitsentsi õigused ei ole üleantavad.

Impordilitsentsid kehtivad alates väljaandmise päevast kuni iga osalise pakkumismenetluse ja kaheksakohalise CN-koodi kohta kehtestatud minimaalse tollimaksumäära kinnitamise või mitte kinnitamise määruse avaldamise kuule järgneva kolmanda kalendrikuu lõpuni

 

LITSENTSI TAGASTAMINE JA TAGATISE VABASTAMINE

Impordilitsentsid tuleb PRIA-le tagastada kahe kuu jooksul alates litsentsi kehtivusaja lõppemisest.
Litsentsi võib ka tagastada kehtivusaja jooksul, kui see on juba täies mahus ära kasutatud.
Kui litsents on täies mahus ära kasutatud siis vabastatakse kogu tagatis.
Litsentsiga kaasneb kohustus importida litsentsi kehtivusaja jooksul vähemalt 95% litsentsil märgitud suhkrukogusest. Sellisel juhul loetakse litsents täies mahus kasutatuks.
Kui litsents on kasutatud osaliselt (st alla 95% litsentsil märgitud kogusest), siis peetakse tagatis kinni kasutamata kogusele vastavas summas.
Kui kinnipeetav summa jääb 100 EUR või väiksemaks, siis vabastatakse kogu tagatis.

Kui litsents tagastatakse pärast ettenähtud tähtaja lõppu ja:

1. litsentsi on selle kehtivusaja jooksul kasutatud, siis peetakse kinni 15% litsentsil märgitud tagatisest;
2.  litsents on selle kehtivusaja jooksul kasutatud osaliselt, siis peetakse kinni  kasutamata koguse summa. Sellele liidetakse 15% tagatise summast, mis jääb järele pärast kasutamata koguse summa mahaarvamist.


TÄIENDAV INFORMATSIOON

Käesoleva pakkumismenetluse kohta saate täiendavat informatsiooni küsida PRIA turukorralduse büroo telefonidel 7371 338 või 7371 380 või e-posti aadressil  turukorraldus@pria.ee

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus