Lisatud: 17. aprill 2017

Viimati muudetud: 20. märts 2018

A A A
Prindi

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames Eestis makstava kohalikku sorti taimede kasvatamise ('Sangaste' rukis, edaspidi SRT) toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss.

Juhime tähelepanu, et 2017. aastal saab SRT toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut sellekohast kohustust ei ole 2017. aastal võimalik võtta, küll aga saab alustada MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse kohustust.

Meetme eelarve 2017. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 1 000 eurot.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 22. maini 2017.

Hilinenult saab taotlusi esitada 23. maist kuni 16. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2017. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

'Sangaste' rukki toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a. määrus nr 28 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (loe siit).

 • 2016. aastal saab SRT  toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust ei ole 2016. aastal võimalik võtta.
 • Kehtiva SRT kohustuse saab täielikult asendada maaelu arengukava 2014–2020 alusel antava kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
 • 'Sangaste' talirukki kasvatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • taotleja kasvatab talirukist 'Sangaste' igal kohustuseaastal vähemalt 5,00 hektaril;
 • taotleja külvab üksnes talirukki 'Sangaste' sertifitseeritud seemet külvinormiga vähemalt 140 kg hektari kohta.
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.
 • talirukist 'Sangaste' peab kasvatama igal kalendriaastal vähemalt taimede õitsemisfaasini.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.

 

Tagasi algusseTOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • taotleja peab esitama taotluste vastuvõtu perioodil PRIA maakondlikussse teenindusbüroosse külvatud talirukki 'Sangaste' seemne müügipakendi originaaletiketid, kus need tembeldatakse. Etiketid tagastatakse taotlejale.

 

Tagasi algusseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Toetuse määr on 32,28 eurot hektari kohta.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 25. jaanuariks 2018. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2018.

Toetuse maksimaalne suurus hektari kohta on sätestatud Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas: üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 €, mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € ja muu maakasutuse puhul 450 €. Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on, et hektari kohta makstava toetuse piirmäära arvutamisel arvestatakse kõik taotletud põllumajanduslikud keskkonnatoetused kokku.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

TOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner