Lisatud: 22. aprill 2016

Viimati muudetud: 18. aprill 2017

A A A
Prindi

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2016 (MAK 2007-2013 meede 2.3.4)

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames Eestis makstava kohalikku sorti taimede kasvatamise ('Sangaste' rukis, edaspidi SRT) toetuse eesmärgiks on säilitada kohaliku teraviljasordi geneetiline ressurss.

Juhime tähelepanu, et 2016. aastal saab SRT toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut sellekohast kohustust ei ole 2016. aastal võimalik võtta, küll aga saab alustada MAK 2014-2020 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse kohustust.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Vastuvõtuaeg- ja koht 
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuse taotlemine
 • Toetuste määramine ja väljamaksmine
 • Lisainfo ja kontakt
 • Toetuste lisamaterjalid

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 23. maini 2016.

Hilinenult saab taotlusi esitada 24. maist kuni 17. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 

Tagasi algusse

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

'Sangaste' rukki toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 15. märtsi 2010. a. määrus nr 28 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (loe siit).

 • 2016. aastal saab SRT  toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust ei ole 2016. aastal võimalik võtta.
 • Kehtiva SRT kohustuse saab täielikult asendada arengukava 2014–2020 alusel antava kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
 • 'Sangaste' talirukki kasvatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • taotleja kasvatab talirukist 'Sangaste' igal kohustuseaastal vähemalt 5,00 hektaril;
 • taotleja külvab üksnes talirukki 'Sangaste' sertifitseeritud seemet külvinormiga vähemalt 140 kg hektari kohta.
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.
 • talirukist 'Sangaste' peab kasvatama igal kalendriaastal vähemalt taimede õitsemisfaasini.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt Abiks taotlejale).

 

Tagasi algusseTOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • taotleja esitab taotluste vastuvõtu perioodil PRIA maakondlikussse teenindusbüroosse külvatud talirukki 'Sangaste' seemne müügipakendi originaaletiketid, kus need tembeldatakse. Etiketid tagastatakse taotlejale.

 

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 32,28 eurot hektari kohta.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 25. jaanuariks 2017. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2017.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Toetuse maksimaalne suurus hektari kohta on sätestatud Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas: üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 €, mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € ja muu maakasutuse puhul 450 €. Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on, et hektari kohta makstava toetuse piirmäära arvutamisel arvestatakse kõik taotletud põllumajanduslikud keskkonnatoetused kokku.Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

 

Tagasi algusse

TOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

2017. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21 085 kliendile kokku 306 705 759 eurot ameti vahendatud toetusi. 13 toetusesaajal ületasid saadud summad miljon eurot. Paljud soovisid toetusi mitmest meetmest – väljamakseid tegi PRIA 2017.a kokku rohkem kui 63 000 taotluse põhjal. Mullu põllumajandustootjatele, kalandussektorile, avaliku sektori asutustele, MTÜdele jt välja makstud toetuste kogusumma oli 2016.a-ga võrreldes ligi 58 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner