Lisatud: 20. veebruar 2009

Viimati muudetud: 20. mai 2009

A A A
Prindi

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2008

EESMÄRK
Toetust võib taotleda loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse (edaspidi sõnnikuhoidlate toetus) aluseks on põllumajandusministri määrus "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord".

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Toetuse taotlusi võetakse 2008. aastal vastu PRIA regionaalsetes büroodes 8. oktoobrist kuni 5. novembrini.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Kui taotleja on taotlenud sõnnikuhoidlate toetust, on ta võtnud kohustuse täita kõiki toetuse saamise nõudeid kolme aasta jooksul alates esmakordse taotlemise aasta 5. novembrist.

Alates 2007. aastast ei saa uusi kohustusi võtta.

2008. aastal saavad toetust taotleda 2006. aastal kohustuse võtnud taotlejad. Taotlejad, kes võtsid kohustuse 2004. või 2005. aastal, ei saa enam toetust taotleda.

 

Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes õiguslikul alusel peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning loomade hulk moodustab toetuse taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga kokku üle kümne loomühiku; või kelle seakarjas on toetuse taotlemise aastale eelnenud 12 kuu jooksul (perioodil 9. oktoober 2007- 8. oktoober 2008) aasta keskmisena niipalju nuumsigu, et nad moodustavad üle kümne loomühiku. Loomakasvatusehitis peab olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris.

 

NB! Taotleja peab olema kindel, et tema poolt 8. oktoobri seisuga taotlusele märgitav loomade arv ehitises loomagruppide kaupa vastab põllumajandusloomade registris olevatele andmetele. Selleks tuleks eelnevalt kontrollida, kas kõikide loomade puhul on ikka registris kirjas ehitise number, milles loom asub, ning seda, et loomade sünniajad ja ehitistevahelised liikumised on registrile esitatud õigesti. Veiste puhul on registris kirjas olevat sünniaega võimalik loomapidajal kontrollida veisepassilt. Veise sünniaega ja ehitist, kus ta registri andmetel paikneb, on võimalik kontrollida PRIA kodulehel olevalt lingilt Registrid - Loomade register - Loomade registri avalikud veiste andmed või infoportaalist e-PRIA. Lammaste ja kitsede sünniaja kontrollimiseks ning veendumaks, et iga looma asukoht ehitise registreerimise numbri näol oleks ikka registris kirjas, on võimalik samuti kasutada infoportaali e-PRIA või tellida PRIA-st registriinventuur. Registriinventuuri väljastatakse PRIA piirkondlikus büroos loomapidaja kirjaliku taotluse alusel.

 

Registriinventuuril tuleb jälgida 2008. aastal loomade sünniaegade kontrollimisel, et:

  • üle 24 kuu vanune veis on selline veis, kes on sündinud 08.10.06 või varem (Näiteks: 07.10.06)
  • 6-24 kuu vanune veis on selline veis, kes on sündinud ajavahemikus 09.10.06 - 08.04.08 (Näiteks: 15.10.07)
  • kuni 6 kuu vanune veis on selline veis, kes on sündinud 09.04.08 või hiljem (Näiteks: 10.04.08)
  • üle 12 kuu vanune kits või lammas peab olema sündinud 08.10.07 või varem.

 

Vastuvõtuperioodil esitatavad dokumendid:

1)    Taotlejatel, kes on kohustuse võtnud 2006. aastal, tuleb PRIA-le esitada:

a.     Vorm MT65A (Taotlus)

b.     Vorm MT65C (Investeeringuaruanne);

c.      Vorm MT65C-1 (Investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta);

d.     Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

 

2)    Taotlejatel, kes on kohustuse võtnud 2005. aastal, tuleb PRIA-le esitada:

a.     Vorm MT65C (Investeeringuaruanne);

b.     Vorm MT65C-1 (Investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta);

c.      Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

 

3)    Taotlejatel, kes on kohustuse võtnud 2004. aastal ja kes said pikendust investeeringute tegemiseks, tuleb PRIA-le esitada:

a.     Vorm MT65C-1 (Investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta);

b.     Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

 

Investeeringu teostamist tõendavateks dokumentideks võivad olla:

  • ehitusloa koopia. Ehitusloa koopia tuleb esitada kõikidel taotlejatel, kellel on investeeringukava vormil investeeringuks märgitud projekteerimine.
  • ehitustööde päeviku koopia. Ehituspäeviku pidamise nõue kehtib kõikidele taotlejatele, kes ehitavad suurema sõnnikuhoidla kui 60 m2.
  • osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia. Osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavaks dokumendiks on näiteks tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid.

Taotleja, kes ehitab oma jõududega sõnnikuhoidlat, mille suurus on alla 60 m2, ei pea  investeeringu teostamist tõendavaid dokumente esitama.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määr on 1252 krooni loomühiku eest kohustuseperioodi aasta kohta. Toetust makstakse kolm korda kohustuseperioodi jooksul. Aasta kohta makstakse taotlejale maksimaalselt 391 165 krooni.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus 2008. aasta kohta tehakse hiljemalt 15. maiks 2009.a.

Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2009.a.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Küsimuste korral helistage PRIA infotelefonile: 7 377 679.

Uudised

Taotluste vastuvõtt kestis 2. märtsist 21. märtsini ja PRIAle laekus sel ajal 3152 taotlust, mida on 153 võrra vähem kui möödunud aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus