Lisatud: 09. juuni 2005

Viimati muudetud: 09. detsember 2009

A A A
Prindi

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2004

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse aluseks on põllumajandusministri määrus "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord".

Toetust võib taotleda loomapidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise või loomapidamiseks piiritletud ala (edaspidi loomakasvatusehitis) juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes õiguslikul alusel peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning loomade hulk moodustab 8. oktoobri 2004 seisuga kokku üle kümne loomühiku; või kelle seakarjas on 8. oktoobrile 2004 eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena niipalju nuumsigu, et nad moodustavad üle kümne loomühiku.

Loomakasvatusehitis peab olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris.

Kui taotleja taotleb sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetust, võtab ta kohustuse täita kõiki toetuse saamise nõudeid kolme aasta jooksul alates 5. novembrist 2004.

Toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 8. oktoobrist kuni 5. novembrini 2004. PRIA-le tuleb esitada:

·  sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse kohustus (vorm MT65),

·  sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse taotlus (vorm MT 65A),

·  sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse investeeringukava (vorm MT65B).

Investeeringukava (vorm MT65B) tuleb kooskõlastada maakondlikus keskkonnateenistuses, kellele tuleb esitada sõnniku käitluskava. Investeeringukava kooskõlastatakse keskkonnateenistuses 15 tööpäeva jooksul. Keskkonnaministeeriumis on koostamisel sõnnikuhoidla ehitamise juhend.  

 

Seoses IT programmis tekkinud eksimusega on sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse taotlejatele saadetud osalise määramise käskkirja väljavõtetes valesti märgitud kindlakstehtud loomühikute arv. Kõik toetussummad on õigesti arvestatud, eksimus on ainult loomühikute näitamisel.

 

“Kindlakstehtud loomühikute” asemel on käskkirja väljavõtetel märgitud “Maksmise aluseks olevad loomühikud”. “Kindlakstehtud loomühikute” all mõistetakse loomühikuid, mille oleme Teie taotluses olevate loomade andmete kontrollimisel leidnud põllumajandusloomade registrist või kohapealse kontrolli käigus. “Maksmise aluseks olevad loomühikud” on need loomühikud, mille eest Teile vastava loomagrupi eest toetust maksti.

 

Kõikidele taotlejatele saadetakse sügisel 2005 a. teatised, kus on näha palju Teil oli kindlakstehtud loomi ja kui palju loomi peate säilitama kohustuseperioodi kolmanda aasta 8. oktoobriks.

 

Vabandame eksituse pärast!

 

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike