Lisatud: 30. aprill 2014

Viimati muudetud: 20. aprill 2015

A A A
Prindi

Seakasvatuse eritoetus 2014

Seakasvatuse eritoetuse eesmärgiks on parandada tootmisfarmides sigade heaolu ja tõhustada farmide turvalisust ning kriisiolukordades toimetulekut. Seakasvatuse eritoetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. 

 EESMÄRK

Seakasvatuse eritoetuse eesmärgiks on parandada tootmisfarmides sigade heaolu ja tõhustada farmide turvalisust ning kriisiolukordades toimetulekut.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Seakasvatuse eritoetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuse summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Seakasvatuse eritoetuse taotlusi ei ole võimalik esitada internetis läbi e-PRIA.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS 

Seakasvatuse eritoetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 24.04.2014. a.  määrus nr 22 "Seakasvatuse eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord 2014. aastal".

Seakasvatuse eritoetust võib loomade heaolu parandamiseks taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik tema nimele 1. mai 2013. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud sigade kohta. Samuti peab olema taotleja nimele 1. mai 2014. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud vähemalt ühele põllumajandusloomade loomühikule vastaval hulgal sigu.

Seakasvatuse eritoetuse taotleja ei saa toetust, kui tal on mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kehtiv kohustus seoses sigade pidamisega.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TINGIMUSED

Seakasvatuse eritoetuse taotleja peab kokku täitma 6 nõuet, millest 4 on taotlejale määrusega ette antud põhinõuded. Lisaks neljale kohustuslikule põhinõudele peab taotleja täitmiseks valima veel 2  nõuet.

 

Põhinõuded:

 1. Alla seitsmepäevaseid sigu on kastreeritud lokaalanesteesiaga ja selle kohta on veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid kastreeritud loomade arvu ja lokaalanesteesia kasutamise kohta.
 2. Sigade pidamise ruumi või ehitisse on paigaldatud valvekaamerad ja alarmsüsteem, mis ventilatsioonisüsteemi rikke korral edastab automaatse teate vastutava isiku mobiiltelefonile. Automaatse teate edastamine ei ole vajalik sigade pidamise ruumi või ehitise puhul, kus on loomulik ventilatsioon.
 3. Taotleja koostab sigade pidamise ehitise kohta tuleohutusaruande vastavalt tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatule ja esitab selle Päästeametile hiljemalt 1. augustiks 2014.
 4. Sigu peab nende tervise ja heaolu kontrollimiseks üle vaatama taotleja poolt määratud sigade pidamisega vahetult tegelev füüsiline isik vähemalt kaks korda päevas, pidades selle kohta kirjalikku kontrollkäikude lehte, mis sisaldab iga kontrollkäigu kuupäeva ja kellaaega, kontrollkäigu jooksul tehtud tähelepanekuid ning kontrollija nime ja allkirja.

 

Valitavad nõuded:

Taotleja peab täitma ühte järgmistest nõuetest sigade pidamise ruumile või ehitisele:

 1. Sigade pidamisel rühmana peab rühmasulu põrandapinna minimaalne suurus sea kohta vastama minimaalsetele nõuetele, mis on toodud määruse lisas 2 punktis 1. Nooremiste ja emiste pidamisel rühmana, kuhu kuulub vähem kui kuus looma, peab rühmasulu põrandapind vastama minimaalsetele nõuetele, mis on toodud määruse lisas 2 punktis 2.
 2. Loomakasvatushoone ja loomade pidamiseks piiritletud ala ümber on rajatud aed ulatuses, millega välistatakse kõrvaliste isikute ja loomade juurdepääs nimetatud hoonesse ja alale.

Taotleja peab täitma sigade pidamise ruumis või ehitises ühte järgmistest nõuetest sigade pidamisele:

 1. Rühmasulus pidamise korral peab sulgu olema asetatud 15-ruutmeetrise põrandapinna kohta vähemalt üks sigadele alternatiivset tegevust pakkuv rippuv objekt.
 2. Koresööda kui tegevusobjekti olemasolu peab olema rühmasulus pidevalt tagatud.

 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIAle:

 • seakasvatuse eritoetuse taotluse (vorm PT53),
 • nõuetele vastavuse küsimustiku,
 • andmed oma maakasutuse kohta säilitatava püsirohumaa pindala määramiseks (vormid PT50 ja PT50A),
 • avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui need ei ole sinna varem kantud.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2014. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kehtestab seakasvatuse eritoetuse ühikumäära 24. novembriks 2014.

PRIA otsustab seakasvatuse eritoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 1. detsembriks 2014. Meetme eelarve on 2,6 milj. eurot. Meedet rahastab Euroopa Liit.

Tagasi algusesse

 

FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

2014. aastal võib rakenduda otsetoetuste vähendamine  finantsdistsipliini reeglite alusel. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2014.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE LISAMATERJALID

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus