Lisatud: 26. august 2016

Viimati muudetud: 16. detsember 2016

A A A
Prindi

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

 

EESMÄRK

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine.

 

TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda äriregistrisse kantud tulundusühistu, kes vastab järgmistele nõuetele:
 

  • turustab aastas vähemalt 100 000 euro väärtuses puu- ja köögivilja, mille kohta tunnustust taotletakse;
  • koosneb vähemalt viiest liikmest, kes tegelevad puu- ja köögivilja tootmisega, mille kohta tunnustust taotletakse;
  • vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 154 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  • omab sama määruse artikli 153 nõuete kohast põhikirja.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Taotluseid saab esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

 

Tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu PRIA-le taotluse (vt. vormid) koos järgmiste lisadokumentidega:
 

  1. tulundusühistu liikmete nimekiri ja liikmete toodetavate nende toodete nimekiri, mida turustatakse tulundusühistu kaudu, ning andmed nende toodete kasvupinna kohta;
  2. otsus selle kohta, kas ja millistel tingimustel lubab tulundusühistu komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 26a punkti 1 alusel oma tootjast liikmel müüa toodet otse tarbijale Toodangu turustamine väljaspool tootjaorganisatsiooni);
  3. arve või tehtud väljamakset tõendavad dokumendid selle kohta, et tulundusühistul on olemas või on võimalik kasutada tehnilisi vahendeid toodete koristamiseks, ladustamiseks, pakkimiseks ja turustamiseks.

 

Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu PRIA-le tunnustamise taotluse (vt. vormid).

Tulundusühistu, kes soovib pärast tootjaorganisatsioonide liiduna tunnustamist hakata täitma tunnustatud tootjaorganisatsiooni ülesandeid, esitab koos taotlusega eelpool  nimetatud lisadokumendid.

Kui taotleja ei ole varasemalt PRIA klient, tuleb koos tunnustamise taotlusega esitada PRIA-le ka avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

PRIA-l on õigus teostada kohapealset kontrolli, kus kontrollitakse tunnustamise tingimuste täitmist.

 

PRIA teeb tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse nelja kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide esitamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Tähe 4) telefonil 737 1340 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

 

 

 

 

 

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike