Lisatud: 17. aprill 2006

Viimati muudetud: 26. märts 2009

A A A
Prindi

Praktikatoetus 2005

Praktikatoetuse andmise aluseks on Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (eriti paragrahvid 19-22 ja 57-59) ning põllumajandusministri 15. märtsi 2005. a määrus nr 27 “Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse” (RTL 2005, 35, 495).

2005. aastal on praktikatoetuse määraks praktikapäeva kohta kehtestatud 211 krooni ja 90 senti. Toetust makstakse taotlejatele, kellele on toetus määratud, vormikohase aruande alusel. Aruande esitamise tähtajaks on 7. november.

Praktikatoetust saab taotleda põllumajandustootja, kes korraldab oma ettevõttes põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika.

Toetuse saamiseks peab taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab, omama erialast ettevalmistust ja vähemalt viieaastast töökogemust põllumajandussaaduste tootmise alal, sellest viimase aasta taotleja ettevõttes.

Ühe juhendaja juhendamisel võib korraga olla kuni kaks praktikanti, kelle õppepraktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud leping nii õppeasutuse kui ka praktikandiga.

Praktikatoetust antakse kutsekesk-, rakenduskõrg- või kõrghariduse omandamisel järgmistel põllumajanduserialadel:

 1. põllumajandus;
 2. talumajandus;
 3. aiandus;
 4. põllumajanduse mehhaniseerimine;
 5. hobusekasvatus;
 6. karusloomakasvatus;
 7. loomakasvatus;
 8. agronoomia;
 9. põllumajandussaaduse tootmine ja turustamine;
 10. agroökoloogia;
 11. loodusmajandus;
 12. maaparandus ja vesiehitus;
 13. metsamajandus.

Toetuse saamiseks tuleb õppepraktika korraldada sobival ajal 1. jaanuarist kuni 1. novembrini 2005. a. Taotlusi saab esitada 18. juulist kuni 19. augustini 2005. a.

Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • Vormikohane taotlus. Kui taotleja juhendamisel on mitu praktikanti, tuleb iga praktikandi kohta esitada eraldi taotlus;
 • õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava dokumendi koopia;
 • taotluse esitamisele eelnenud viimase viie aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu ärakiri, selle väljavõte või põllumajandussaaduste tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi ärakiri;
 • õppeasutuse poolt kinnitatud lepingu ärakiri õppepraktika läbiviimiseks. Nimetatud leping peab olema sõlmitud enne õppepraktika algust kolmepoolsena (kool, praktikant, praktika korraldaja) vastavalt Kutseõppeasutuse seaduse paragrahvile 17;
 • kui taotleja andmeid ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, peab taotleja esitama toetuse esmakordsel taotlemisel koos eelpool nimetatud dokumentidega ka avalduse andmete registrisse kandmiseks (vt ka juhendit avalduse täitmiseks).

Taotlused palume esitada aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu
“Praktikatoetus”

Toetuse määramine otsustatakse hiljemalt 16. septembriks.

Pärast õppepraktika lõppu, kuid mitte enne toetuse määramise otsustamist ja mitte hiljem kui 7. novembril, tuleb PRIA-le esitada vormikohane aruanne õppepraktika korraldamise kohta. Kui taotleja on korraldanud praktikat rohkem kui ühele praktikandile, tuleb aruanne esitada iga praktikandi kohta eraldi.

Toetust makstakse taotlejale aruande ja toetuse määramise otsuse alusel  25 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise tähtpäevast. Praktikatoetust on varasemalt makstud aastatel 2002 ja 2003. Toetuse maksmine neil aastatel näitas ettevõtjate huvitatuse olulist kasvu praktika korraldamise vastu, tänu millele oli koolidel võimalus valida paremaid praktikabaase.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike