Lisatud: 10. märts 2014

Viimati muudetud: 18. aprill 2018

A A A
Prindi

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2014

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

2014. a saab poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa. Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund.

 Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

2014. a saab poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa.

Kohustusi, mis lõpevad 20.05.2014, saab pikendada kuni 31.12.2014. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60.

Kehtivat (k.a pikendatud) kohustust ei saa suurendada. Kohustuse pikendamise aastal ei ole kohustuse täielik üleandmine lubatud.

Taotlejad, kes võtsid 2012. või 2013. aastal 5-aastase poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustuse, saavad kohustust vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 10%.

 

Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine ning see kehtib ka PLK toetuse puhul. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisse kasutusse ning kasutusvaldusesse andmine toimub vastavalt õigusaktides sätestatud korrale. Selliste maade osas peab olema kindlasti kirjalik leping.


Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 • Toetust saab taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 ha suuruse poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 alal.
 • Poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
 • Pindalatoetuste taotlusele (vormid PT50 ja PT50A) tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, ka need, mille kohta toetust ei taotleta ja need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
 • Keskkonnaregistris on alasid, mis võivad olla kantud ka PRIA põllumassiivide registrisse. Sellisel juhul peab jälgima, et PLK toetust ei või taotleda sellise maa kohta, millele taotletakse teisi pindalapõhiseid toetusi: ühtset pindalatoetust, ebasoodsamate piirkondade toetust, keskkonnasõbraliku majandamise toetust, mahepõllumajandusliku tootmise toetust, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust või Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust. Samuti ei või toetust taotleda alale, mille hooldamise kohta taotletakse loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse „Looduskaitseseaduse“ § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.
 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
 • Kogu majapidamises tuleb täita baas- ja täiendavaid nõudeid.

 

Kuna enamasti moodustavad poollooduslikud kooslused looduskaitseliselt väärtusliku terviku üksnes koos seal olevate maastikuelementidega, s.h pärandkultuuri objektidega, ei arvata neid kõiki PLK toetuse puhul toetusõigusliku maa hulgast välja.

PLK pindalast arvatakse siiski maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne) ja üle 2 m laiune maastiku joonelement (kraav, hekk, kiviaed jmt), välja arvatud juhul, kui nende olemasolu on seotud traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või Maaelu Arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide saavutamisega (tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund). Toetusõigusliku pinna hulka ei arvata:

 • veega piirnevat rannaala (liivane või kivine maa), kus rohttaimede osakaal koosluses on alla 50%;
 • põõsastikku või metsatukka (ei kehti keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade puhul);
 • keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade koosluse osa, kus pole tuvastatav rohukamara olemasolu;
 • tehisobjekte (hooned, kivihunnikud, tehisveekogud jne, välja arvatud looduskaitselistel eesmärkidel rajatud objektid nagu kõretiik ja PLK määruses märgitud kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid).

Tagasi algusesse

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vorm MT60, juhul kui soovitakse 20.05.2014 lõppevat kohustust pikendada;
 • vorm PT50 (pindalatoetuste taotlus). Vorm PT50 tuleb esitada ka juhul, kui taotleja kasutuses pole muud maad peale poollooduslike koosluste;
 • vorm PT50A (pindalatoetuste taotluse põldude loetelu). Vorm PT50A tuleb esitada ka juhul, kui taotleja kasutuses on peale poollooduslike koosluste ka muud põllumajandusmaad;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.
  Teisel kohustuseaastal
  kannab toetuse saaja PRIA-le esitatavale kaardile kaitstavad looduse üksikobjektid, kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid;
 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • Keskkonnaameti (edaspidi KA) poolt kinnitatud vorm MT68 (poollooduslike koosluste loetelu);
 • KA poolt kinnitatud poolloodusliku koosluse kaart, millele on märgitud selle poolloodusliku koosluse number ja piir, mille kohta toetust taotletakse;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos koosluste loetelu ja poollooduslike koosluste kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.

 

Vorm MT68 tuleb enne PRIA-le esitamist esitada KA-le kinnituse saamiseks. Taotlusi saab KA regioonile kinnitamiseks esitada 1. aprillist 20. maini 2014. a.

Käesoleval aastal saab PLK taotlust esitada ka e-PRIAs, sealhulgas joonistada poollooduslikele kooslustele taotletavaid alasid (teenus „Minu niidud“) ja esitada need KA-le kooskõlastamiseks.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2015. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2015. a. 

Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 238,07 EUR aastas. Toetuse määr muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 185,98 EUR aastas.

PLK toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus).

 

Näide:

Taotleja esitas 2011. a pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetust ja 10,00 ha-le nisule MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (edaspidi KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult peetavale mesilasperele.

5,00 ha × 76,69 eurot = 383,45 eurot (MAH)

10,00 ha × 119,20 eurot= 1 192,00 eurot (MAH)

10,00 ha × 35,15 eurot = 351,50 eurot (KSMP)

200 mesilasperet × 31,96 eurot = 6 392,00 eurot

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 eurot

 

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha × 450 eurot = 2 250,00 eurot

10,00 ha × 600 eurot = 6 000,00 eurot

Kokku oleks taotlejal õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 eurot.

 

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 8 250,00 eurot ja seda ületavas osas, so 8318,95-8250,00 = 68,95 eurot talle toetust ei maksta.Tagasi algusesse 


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Juriidilsed alused
Uudised

18. oktoobrist peatatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kohapüük, sest koha lubatud aastasaak on piirkonnas ammendumas.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus