Lisatud: 13. aprill 2011

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2011

 

EESMÄRK
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund.

 

VASTUVÕTAAEG JA -KOHT
Taotlusdokumente saab esitada 2. - 23. maini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini 2011. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2011. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev. Taotlused tuleb saata aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 14. mail kl 8.30-15.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED
Toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsi­line või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taot­leja) tingimusel, et taotleja harib või hooldab maad õiguslikul alusel, s.t on maa oma­nik või omab kehtivat rendilepingut.

Taotlejad, kelledel on perioodil 2007-2010 võetud kehtiv 5-aastane PLK kohustus, esitavad PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil kohustuse jätkamise kinnitamiseks ja toetuse taotlemiseks:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), mis tuleb esitada ka juhul, kui taotlejal pole muud maad peale poollooduslike koosluste;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid, kui taotleja kasutuses on muud maad peale poollooduslike koosluste. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • Keskkonnaameti (edaspidi KA) poolt kinnitatud vormi MT68 (poollooduslike koosluste loetelu);
 • KA poolt kinnitatud poollooduslike koosluste kaardid;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos koosluste loetelu ja poollooduslike koosluste kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt tootjalt üle võetud;

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajan­dusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus üle­võtjale toetus(t)e maksmiseks". Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013" lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta  Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 • teave kohustuse asendamise kohta koos koosluste loeteluga, kui kohustus asendatakse teise lubatava kohustusega.

MAK 2007-2013 raames mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saaja võib asendada oma kohustuse osaliselt või täielikult PLK kohustu­sega.

Taotleja, kes võtab 2011. aastal esmakordselt PLK kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab PLK toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist.

Vorm MT60 tuleb esitada ka juhul, kui taotleja kohustus on alanud ülevõtmise teel ning ülevõetud kohustust soovitakse suurendada.

 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetuse taotlus tuleb enne PRIA-le esitamist esitada KA-le kinnituse saamiseks.
Taotlusi saab KA regioonile kinnitamiseks esitada 01. aprillist -  20.  maini 2011. a.

Toetust võib taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 hektari suuruse poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 alal, kui taotleja tagab, et nimetatud poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, on niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel on kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.

Poollooduslikud kooslused moodustavad looduskaitseliselt väärtusliku terviku üksnes koos seal olevate maastikuelementidega, s.h pärandkultuuri objektidega. Selle tõttu ei arvata kõiki maastikuelemente PLK toetuse puhul toetusõigusliku maa hulgast välja.

PLK pindalast arvatakse siiski maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suuruse maa-ala pindala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne) ja üle 2 m laiune maastiku joonelement (kraav, hekk, kiviaed jmt), välja arvatud juhul, kui nende ole­masolu on seotud traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide saavutamisega (tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koos­luste soodne seisund).

Toetusõigusliku pinna hulka ei arvata:

 • veega piirnevat rannaala (liivane või kivine maa), kus rohttaimede osakaal koosluses on alla 50%;
 • põõsastikku või metsatukka (ei kehti keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadas­tike, puisniitude ja puiskarjamaade puhul);
 • keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade koosluse osa, kus pole tuvastatav rohukamara olemasolu;
 • tehisobjekte (hooned, kivihunnikud, tehisveekogud jne, välja arvatud looduskaitselis­tel eesmärkidel rajatud objektid nagu kõretiik ja määruse nr 19 § 5 lg 4 märgitud kinnismä­lestised ja pärandkultuuri objektid).

Pindalatoetuste taotlusele tuleb märkida kogu taotleja valduses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, seda ka siis, kui toetust kõikide põldude kohta ei taotleta või taotleja kasutuses on põllumajandusmaad väljaspool PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit.

Toetuse saamiseks peab taotleja:

 • täitma kogu majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid;
 • täitma toetuse saamiseks kehtestatud baas- ja täiendavaid nõudeid (poollooduslike koosluste osas kehtib erisus niitmise ja loomade karjatamise tähtaja osas, mis 31. juuli asemel on 1. oktoober).

PLK toetust ei maksta sellise maa kohta, millele taotletakse teisi pindalatoetusi: ühtset pind­alatoetust, ebasoodsamate piirkondade toetust, keskkonnasõbraliku majandamise toetust, mahepõllumajandusliku tootmise toetust, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust või Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust. Samuti ei maksta toetust aladele, millele taotletakse KA-st loodushoiutoetust (üheaegselt ei või taotleda toetust alade hool­damiseks või taastamiseks).

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2012. a. 

Toetuse määr puisniidu hooldamise eest on 238,07 EUR (3725 EEK) hektari kohta aastas, toetuse määr kõigi ülejäänud koosluste hooldamise eest on 185,98 EUR (2910 EEK) hektari kohta aastas.

 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teravilja-, õli- ja kiukultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures märkida, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus)

Näide:

Taotleja esitas 2011. aastal pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetust ja 10 ha-le nisu-le MAH ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult tunnustatud mesilasperele.

5,00 ha*76,69 EUR = 383,45 EUR (MAH)

10,00 ha*119,20 EUR = 1 192,00 EUR (MAH)

10,00 ha * 35,15 EUR = 351,50 EUR (KSMP)

200 mesilasperet*31,96 = 6 392,00 EUR

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 EUR

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele nr 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha*450 EUR = 2 250,00 EUR

10,00 ha*600 EUR = 6 000,00 EUR

Kokku oleks taotleja õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 EUR

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EK määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse taotlejale toetust summas 8 250,00 EUR ja seda ületavas osas so 8318,95-8250,00 = 68,95 EUR taotlejale toetust ei maksta. 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 737 7679.

 

Juriidilised alused
Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner