Lisatud: 19. aprill 2016

Viimati muudetud: 11. aprill 2017

A A A
Prindi

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2016

EESMÄRK

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) üldeesmärk on parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit.

Spetsiifilised eesmärgid:

 • Parandada poollooduslike koosluste hooldamise kvaliteeti, sealjuures suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa.
 • Parandada poollooduslike kooslustega seotud liikide seisundit.
 • Suurendada hooldatavate alade pindala.
 • Säilitada ja suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.

Meetme eelarve 2016. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 230 000 eurot.VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-23. maini 2016. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 24. maist kuni 17. juunini 2016. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Tähe tn 4, Tartu 51010.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

PLK toetuse täpsemad tingimused on sätestatud põllumajandusministri 08.03.2010. a määrusega nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

Toetust saavad taotleda taotlejad, kellel on kehtiv maaelu arengukava perioodi 2007-2013 5-aastane kohustus. Toetust saab taotleda üksnes kehtiva PLK kohustusega pindala ulatuses. Kehtivat kohustust suurendada ei saa.

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • Toetust saab taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 ha suuruse poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 alal.
 • Poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
 • Keskkonnaregistris on alasid, mis võivad olla kantud ka PRIA põllumassiivide registrisse. Sellisel juhul peab jälgima, et PLK toetust ei või taotleda sellise maa kohta, millele taotletakse teisi pindalapõhiseid toetusi. Samuti ei või toetust taotleda alale, mille hooldamise kohta taotletakse loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse „Looduskaitseseaduse“ § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.


PLK pindalast arvatakse maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne) ja üle 2 m laiune maastiku joonelement (kraav, hekk, kiviaed jmt), välja arvatud juhul, kui nende olemasolu on seotud traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide saavutamisega (tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund).

Toetusõigusliku pinna hulka ei arvata:

 • veega piirnevat rannaala (liivane või kivine maa), kus rohttaimede osakaal koosluses on alla 50%;
 • põõsastikku või metsatukka (ei kehti keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade puhul);
 • keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade koosluse osa, kus pole tuvastatav rohukamara olemasolu;
 • tehisobjekte (hooned, kivihunnikud, tehisveekogud jne, välja arvatud looduskaitselistel eesmärkidel rajatud objektid nagu kõretiik ja PLK määruses märgitud kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid).


Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning PLK toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.

Täiendavad nõuded:

 • Natura 2000 alal asuvat poollooduslikku kooslust ei tohi rikkuda ega hävitada.
 • Loomapidaja peab tagama oma majapidamises peetavale põllumajandusloomale sööda ja joogivee kättesaadavuse.
 • Kaitstavat looduse üksikobjekti ei tohi rikkuda ega hävitada.
 • Taotleja peab poollooduslikku kooslust, mille kohta toetust taotletakse, niitma vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit või karjatama seal enne 1. oktoobrit loomi. 1. oktoobriks peab niide olema koristatud või hekseldatud.
 • Niidetavat poollooduslikku kooslust peab niitma keskelt-lahku, servast-serva või Keskkonnaametiga varem kirjalikult kokku lepitud teisel meetodil. Niitmine on lubatud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas sätestatud ajast alates või Keskkonnaameti määratud ajast alates.
 • Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on varem niidetud ja kui niide on koristatud. Niide peab olema ära veetud taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. maiks.
 • Poolloodusliku koosluse taimikut, mille kohta toetust taotletakse, on lubatud hekseldada üksnes Keskkonnaameti eelneval kirjalikul nõusolekul.
 • Poollooduslikul kooslusel on keelatud anda loomale lisasööta.
 • Poollooduslikul kooslusel olevat kinnismälestist ja pärandkultuuri objekti ei tohi rikkuda ega hävitada.
 • Taotleja või tema majapidamise töötaja või füüsilise isiku puhul tema perekonnaliige peab teise kohustuseaasta 1. septembriks osalema vähemalt kuus akadeemilist tundi kestval Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel. Taotleja, kes on kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal osalenud koolitusel, peab sellel koolitusel olema osalenud kolmanda kohustuseaasta 1. septembriks.


Kehtivat MAK 2007-2013 PLK kohustust saab täielikult asendada MAK 2014-2020 raames võetava PLK kohustusega. Sellisel juhul saab kohustust võtta ka uutele pindadele. Kohustuse asendamisel algab uus 5-aastane PLK kohustus.

Taotlejad, kes võtsid 2012. või 2013. aastal 5-aastase PLK toetuse kohustuse, saavad kohustust vähendada kogu kohustuseperioodi kestel kokku algse kohustusega võrreldes kuni 10%. Nende hektarite eest, mille võrra on kohustust vähendatud üle lubatud protsendi, küsitakse kõigil eelnevatel aastatel makstud PLK toetus tagasi.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

PLK toetuse taotlus (poollooduslike koosluste loetelu - vorm MT68)
tuleb enne PRIA-le esitamist esitada Keskkonnaametile (edaspidi KeA) kinnituse saamiseks. Vorme saab KeA regioonile kinnitamiseks esitada alates 1. aprillist.

PLK taotlust saab esitada ka e-PRIAs, sealhulgas joonistada poollooduslikele kooslustele taotletavaid alasid teenuses „Minu niidud“ ja esitada need KeA-le kooskõlastamiseks.


Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga). Antud vorm tuleb esitada igal juhul, olenemata sellest, kas taotleja kasutuses on muud põllumajandusmaad peale poollooduslike koosluste või mitte;
 • põllumassiivi kaart (juhul kui PLK taotleja kasutuses on muud põllumajandusmaad), millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;


Taotleja peab taotlusele märkima kogu põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada.
Ta peab ära näitama ka põllumajandusmaa, mille kohta ta toetust ei taotle, sealhulgas ka vähemalt 0,01 ha põllud ja põllud, mis moodustavad kokku vähemalt 0,3 hektarilise maa-ala. Kohustuslik on ära näidata ka põllud, mis ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 • vorm MT68 (poollooduslike koosluste loetelu), mis on KeA poolt kinnitatud s.t. antud on nõusolek hooldamistingimuste kohta;
 • poolloodusliku koosluse kaart, mis on KeA poolt kinnitatud ning millele on märgitud selle poolloodusliku koosluse numbrid ja piirid, mille kohta toetust taotletakse;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, kui kohustusealused kooslused on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.


Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormikohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 24. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusesseTOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE


PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% iga meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. Lisaks rakendab PRIA pindalade mõõtmistel kaugseire kontrolli. PLK kontrolli on kaasatud ka KeA, Veterinaar- ja Toiduamet ning Keskkonnainspektsioon. Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas.

PRIA teeb toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2017. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2017. a.

Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 238,07 € aastas. Toetuse määr muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 185,98 € aastas.

PLK toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest (keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja PLK toetus), millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).


Kui hektari kohta makstav summa kujuneb maksimaalsest piirmäärast suuremaks, siis ületava osa eest toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuste peale kokku.

Näide:

Taotleja esitab 2016. a pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotleb 5,00 ha-le püsirohumaale ja 10,00 ha-le nisule mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Lisaks taotleb ta PLK toetust 7,00 ha puisniidu kohta. Taotleja taotleb toetust ka 300-le mahepõllumajanduslikult peetavale mesilasperele.

5,00 ha × 76,69 eurot = 383,45 eurot (MAH)
10,00 ha × 119,20 eurot= 1 192,00 eurot (MAH)
7,00 ha x 238,07 eurot = 1 666,49 eurot (PLK)
300 mesilasperet × 31,96 eurot = 9 588,00 eurot
Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+1 666,49+9 588,00 =  12 829,94 eurot.

Vastavalt EN määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

12,00 ha × 450 eurot = 5 400,00 eurot
10,00 ha × 600 eurot = 6 000,00 eurot
Kokku oleks taotlejal õigus saada 5 400,00+6 000,00 = 11 400,00 eurot.

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 11 400,00 eurot ja seda ületavas osas, so  12 829,94 – 11 400,00 = 1 429,94 eurot talle toetust ei maksta.

Tagasi algusesse


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner