Lisatud: 03. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 17. august 2009

A A A
Prindi

Põllumajandustootmise investeeringutoetus (meede 3.1) 2005

Toetust saab põllumajandustootja, kes sai eelmisel majandusaastal vähemalt 50% oma tuludest (müügitulust) enda toodetud põllumajandussaaduste või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud toodangu müügist.
Põllumajandustootmise mitmekesistamise korral saab toetust taotleda ka ettevõtja, kes on eelmisel majandusaastal saanud vähemalt 30% oma tulust põllumajandustootmisest ja vähemalt 50% oma tulust maapiirkonnas toimunud ettevõtlusest: turismist, käsitööndusest või jaekaubandusest, parandustöökodade, masinaühistute või teenindussalongidega seotud teenuste osutamisest.

Toetatakse:
· veise-, sea- ja lambalautade ning loomakasvatusrajatiste ehitamist ja rekonstrueerimist ja sinna vajalike seadmete ostmist;
· lihaveiste ja lammaste ostmist;
· sõnnikulaoturite ostmist;
· väetus- ja niisutusseadmete ostmist ning põllumajandussaaduste kuivatite, hoidlate, kasvuhoonete ja kasvuhoones kasutatava tehnika ostmist, ehitamist ja rekonstrueerimist;
· põllumajandustootmise mitmekesistamist – viljapuuaedade, marjaistandike ning ilupuude ja -põõsaste istandike rajamiseks ja laiendamiseks paljundusmaterjali ostmist, piirdeaedade ja konstruktsioonide ostmist, kuivatite, jahutite  ja hoidlate ehitamine ning rekonstrueerimine, samuti seenekasvatus- ning mesindusobjektide ostmist;
· elektrisüsteemi, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi, juurdepääsuteede ning reovete puhastussüsteemi ehitamist ja rekonstrueerimist ning elektri-, veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumist.

Toetust võib saada kuni 40% investeeringu käibemaksuta maksumusest (ebasoodsamates piirkondades kuni 50%). Kui investeeringu teeb noor, kuni 40 aastane ettevõtja, siis on toetuse ülemmäär 45% (ebasoodsatel aladel 55%). Taimekasvatuse investeeringute korral on toetuse määrad 10% madalamad. 

Kehtestatud on maksimaalne toetuse suurus ja toetatava investeeringu maksumus iga alameetme ehk tegevuse kohta. Maksimaalne aastane toetus ühele ettevõtjale on ligi 2,3 mln krooni ja toetatav investeering 9,4 mln krooni. Toetatava investeeringu maksumus ei tohi ületada taotluse esitamisele eelneva majandusaasta neljakordset bilansimahtu.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas taotlejate jaoks koostatud juhendis "Abiks taotlejale".

Taotluse läbivaatamine võib võtta kuni 50 tööpäeva, seejärel saadetakse taotlejale otsus. Taotlejal on võimalik teha investeering täies ulatuses või osade kaupa ja toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamist PRIA-le.

Põllumajandustootmise investeeringutoetuste taotlusi võetakse vastu 28. märtsist kuni 22. aprillini PRIA piirkondlikes büroodes.

Lisainfot saab vastava koolituse läbinud nõustajatelt, PRIA põllumajanduse arendusrahastu toetuste büroost, autoriseerimise ja logistika büroost ning põllumajanduse arendusrahastu toetuste kontrolli büroost.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike