Lisatud: 11. märts 2005

Viimati muudetud: 14. aprill 2009

A A A
Prindi

Põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetus

Ühise majandustegevuse toetusega hüvitatakse osaliselt tulundusühistute, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, kutselised kalurid või kalakasvatajad, asutamis- ja halduskulud. Asutamis- ja halduskulude loetelu, mille hüvitamiseks põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetust antakse, toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise kord on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Ühise majandustegevuse toetust võib taotleda tulundusühistu, kui vähemalt viis selle liiget on põllumajandustootjad, kutselised kalurid või kalakasvatajad, kusjuures tulundusühistu üheks tegevusalaks peab olema

 • põllumajandussaaduste või kala

  a)turustamine

  b)töötlemine

  c)või neist valmistatud toodete müük

 • põllumajandussaaduste tootmiseks või kalakasvatuseks vajaliku põhi- ja käibevara müümine.

  Hüvitatavad asutamiskulud on:

  •  äriplaani koostamise eest makstud teenustasu;
  •  põhikirja koostamise eest makstud teenustasu;
  •  turu-uuringute tegemise eest makstud teenustasu;
  •  tulundusühistu äriregistrisse kandmiseks tehtud toimingute eest makstud tasu.

  Hüvitatavad halduskulud on:

  •  bürooruumide sisustuse ja infotehnoloogia (riist- ja tarkvara) ostmisel makstud soetusmaksumus;
  •  raamatupidamisteenuse eest makstud teenustasu;
  •  taotleja põhitegevusalaga seotud tulundusühistu liikmete koolituse eest makstud koolitustasu, v.a välislähetuste kulud;
  •  messidel ja näitustel osalemise eest makstud osavõtutasu.

  Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid või nende kinnitatud ärakirjad:

  1. taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruanne;
  2. tulundusühistu liikmete nimekiri koos nende tegevusala märkimisega;
  3. õigusaktides ettenähtud juhtudel tegevusluba või tunnustamise otsus;
  4. asutamis- ja halduskulusid ja nende tasumist tõendavad dokumendid;
  5. koolituse läbimist tõendav dokument;
  6. taotlusele allakirjutamiseks seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri.

  Kui on tegemist dokumentide ärakirjadega peab need kinnitama kas tulundusühistu juhataja, juhatuse liige või selleks volitatud isik.

  Toetusesoovijad, kes varem ei ole riiklikke põllumajandustoetusi taotlenud, peavad täitma ka vormikohase avalduse andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

  2003. aastal toimub taotluste vastuvõtt 1. oktoobrist kuni 15. oktoobrini.

  PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise hiljemalt 26. novembriks ning toetusraha kantakse taotleja arveldusarvele seitsme tööpäeva jooksul pärast seda.

 • Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus