Lisatud: 26. märts 2009

Viimati muudetud: 01. oktoober 2009

A A A
Prindi

Põllumajandustootja asendamise toetus 2009 TEINE TAOTLUSVOOR

EESMÄRK
Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetusega hüvitatakse kuni 100 protsenti põllumajandustootja tegelikest kuludest kuni 28-päevase puhkuse ja kuni 14 haiguspäeva ajal tema majandusaasta jooksul.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT
Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlusi võetakse vastu 01. aprillist kuni 15. aprillini 2009 PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Põllumajandustootja asendamise toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)     vormikohane taotlus

2)     Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuur, millest nähtub, et olemasoleva struktuuriga on võimalik asendusteenust osutada kõigis Eesti maakondades;

3)     «Täiskasvanute koolituse seaduse» kohase koolitusasutusega sõlmitud põllumajandustootja asendaja koolituse korraldamise lepingu koopia, kui taotleja ei korralda asendaja koolitust ise;

4)     taotleja ja põllumajandustootja vahel sõlmitud asendusteenuse osutamise lepingu koopia, millest nähtuvad osutatud asendusteenuse tundide arv ning asendusteenuse üleandmise ja vastuvõtmise vormistamine;

5)     vormikohane kinnitus selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja.

 

Eelarveaastal toetust esmakordselt taotledes tuleb esitada kõik eelpool toodud dokumendid. Järgmises taotlusvoorus toetust taotledes esitab taotleja üksnes punktides 1, 4 ja 5 nimetatud dokumendid.

Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb toetuse taotlemisel esitada ka avaldus oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes:
1) on välja töötanud Eestit hõlmava põllumajandustootja asendusteenuse arengukava ja struktuuri;
2) korraldab põllumajandustootja asendaja koolitust;
3) on sõlminud asendajana tegutseda võiva isikuga asjakohase lepingu;
4) osutab asendusteenust nõuetekohase põllumajandustootjaga sõlmitud lepingu alusel.

Põllumajandustootjal, kellele toetatavat asendusteenust osutatakse, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aastal olla rohkem kui kuus töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta netokäive ei või ületada 15 miljonit krooni ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. mai seisuga vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

 

Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

1) üle 24 kuu vanune veis

1 lü;

2) 6-24 kuu vanune veis

0,6 lü;

3) 1-6 kuu vanune veis

0,2 lü;

4) emis (sh põrsastega) või kult

0,33 lü;

5) nuumsiga

0,1 lü;

6) üle 1 aasta vanune kits või lammas, utt talledega

 

0,5 lü.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määramine otsustatakse hiljemalt 25 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, seega hiljemalt 21. mail 2009.

PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse tunnitasu määra ja riigieelarvest eraldatud vahendite suurust ning lepingute alusel taotluses esitatud asendustundide arvu. Asendustoetuse tunnitasu määr on 200 krooni.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse tunnitasu määrast.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole viie tööpäeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemise päevast, seega hiljemalt 28. mail 2009.

Taotleja peab võimaldama PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonidel 737 1323, 737 1324, faks 737 1201,

e-post: pria@pria.ee

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike