Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (Meede 1.6) 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamist ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamist. Toetus on suunatud ka keskkonna- ja energiasäästlikkuse tagamisele, innovatiivsete investeeringute soodustamisele ja biokütuste tootmise ning bioenergia kasutamise edendamiseks.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 5. maist kuni 11. juulini 2008. a  PRIA Tartu keskuses tööpäeviti kell 8.30-16.30.

Taotluse sisseandmise aega on võimalik kõikidele vastuvõtupäevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678.

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Taotlejaks võib olla äriregistrisse kantud ja Eestis tegutsev ettevõtja, kes kuulub mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate hulka. Ettevõtja peab töötlema ja turustama põllumajandussaadusi või mittepuidulisi metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud kaupu. Toetuse taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.

Toetatavate tegevuste alla kuuluvad toiduainete ja sööda ning toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste tootmiseks vajalike seadmete ja tehnoloogia, tarkvara ning info- ja sidetehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine, lao- ja tootmishoonete rekonstrueerimine ning puhastussüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine. Puu- ja köögivilja- ning marjatööstuse puhul on toetatav ka uute laohoonete ehitamine.

Toetuse määr on kuni 50% toetatava investeeringu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kolme aasta jooksul on 10 miljonit krooni ja kogu eelarveperioodi (2007-2013) jooksul 20 miljonit krooni. Meetme aastane eelarve on ligikaudu 90 miljonit krooni.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 4 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust). Otsused tehakse kõigi taotluste kohta  korraga.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegema investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA regionaalsetest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee

 

 

Uudised

Kuni 26. juunini 2019 on võimalik taotleda põllumajanduskindlustustoetust, millega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner