Lisatud: 09. juuni 2005

Viimati muudetud: 26. märts 2009

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetus 2004

Põllumajandusloomade aretustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulud.

 

Vastavalt põllumajandusministri määrusele Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord võib põllumajandusloomade aretustoetust taotleda Põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud aretusühing, jõudluskontrolli läbiviija või ohustatud tõu säilitaja, kui ta on tegutsenud vähemalt ühe aasta järgmistes põllumajandusloomade aretusvaldkondades:

 

1.      tõuraamatu või aretusregistri pidamine;

2.      jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine;

3.      ohustatud tõu säilitamine.

 

 

2004. aastal võetakse toetuse arvutamisel aluseks põllumajandusloomade arv 2003. aasta 1. detsembri seisuga. Hobuste puhul arvestatakse toetust 2003. aasta jooksul tõuraamatusse või aretusregistrisse kantud varssade arvu järgi.

 

1.      Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest antakse toetust 1. detsembril tõuraamatus või aretusregistris olnud loomade arvu järgi,

 

2.      Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest toetuse maksmisel on arvestuse aluseks 1. detsembri seisuga jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arv.

 

3.      Ohustatud tõu säilitamise eest makstakse toetust 1. detsembri seisuga tõuraamatus, aretusregistris või jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arvu järgi. 2004. aastal antakse toetust ainult neile ohustatud tõu säilitajatele, kes peavad sama ohustatud tõu kohta ka aretusregistrit või tõuraamatut või siis on vastavat tõugu loomade puhul viidud läbi jõudluskontrolli või hinnatud geneetilist väärtust.  Toetust makstakse ohustatud tõu säilitajatele siiski üksnes ohustatud tõu säilitamise aretusvaldkonna kohta kehtestatava toetuse ühikumäära alusel.

 

 

Taotlusi on võimalik esitada 15. veebruarist kuni 20. veebruarini. Vormikohasele taotlusele tuleb lisada Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud tunnustamise otsuse koopia ning toetuse esmakordsel taotlemisel vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 

PRIA kontrollib koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

 

Kui taotleja kontrollimisel on selgunud, et taotlusel on toetuse saamiseks esitatud põllumajandusloomade arv tegelikust põllumajandusloomade arvust 3%-20% suurem, määratakse toetus loomade arvu alusel, mis saadakse tegeliku põllumajandusloomade arvu vähendamisel tegeliku arvu ja taotluses esitatud arvu kahekordse vahe võrra.

 

Näide: Toetust taotletakse 1000 looma alusel, kuid selgub, et tegelikult oli loomi 850. Andmete erinevus on 15%. Toetus määratakse 550 looma alusel: 850 – 2 x 150 = 550.

 

Kui loomade arv on taotluses näidatud arvust üle 20% väiksem, jäetakse taotlus rahuldamata.

 

Kui tegelik põllumajandusloomade arv on suurem taotluses esitatud arvust, määratakse toetus taotluses esitatud loomade arvu alusel.

 

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 5. aprilliks. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks põllumajandusministri poolt kinnitatud toetuse ühikumäärad ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurus. Vastavalt Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusele võib minister kehtestada ühikumäärad aretusvaldkondade ja loomaliikide kaupa.

Taotlused palume saata aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3
51009 Tartu

                     “Aretustoetus”

 

Uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner