Lisatud: 06. september 2010

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2010

 

Taotlusi võetakse vastu 06. oktoobrist kuni 18. oktoobrini 2010.a. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRKMAK logo
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus- ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamist.

Tagasi algusse...


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 06. oktoobrist kuni 18. oktoobrini 2010.a. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Juhime tähelepanu, et hetkel valmistatakse Põllumajandusministeeriumis ette määruse muudatust, mille jõustumisest teavitame koheselt PRIA kodulehe vahendusel. Peamine muudatus hõlmab määruse paragrahvi 7 lõikeid 1-4 ja paragrahvi 10 lõiget 3, kus punktis 5 asendatakse number „156 466" numbriga „78 233".

Toetuse saajaks on:

 • Põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;
 • Erametsaomanikud (FIEd ja eraõiguslikud juriidilised isikud), kes on tegutsenud vähemalt 12 kuud ja kelle omandis on metsamaa;
 • Metsaühistud, kelle liikme omandis on metsamaa;
 • Maaparandusühistud;
 • Mittetulundusühingud, kelle põhikirjaline eesmärk on teehoid.

Ettevõtjast taotleja peab enne taotluse esitamise aastat olema tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Ettevõtja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne peab kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul. Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.
Toetuse taotlejal ei tohi olla terve menetlusperioodi jooksul riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud ja tasumine toimub ajagraafiku kohaselt.
 
Toetust antakse:

 • Põllumajandusmaal kuivendamiseks, niisutamiseks ja kahepoolseks reguleerimiseks ning erametsamaal kuivendamiseks vajalike ehitiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks;
 • Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal põllumuldade lupjamiseks;
 • Maaparanduslikeks tegevusteks võib toetust taotleda, kui investeeringu tulemusena vastab maaparandusehitis Maaparandusseadusega kehtestatud nõuetele;
 • Erametsamaale saab toetuse abil uut maaparandussüsteemi rajada siis, kui selle reguleeriv võrk paikneb metsamaal, mis ei asu püsielupaigas ning ei ole hoiu- või kaitsealal;
 • Põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele ning erametsa tarbeks tulekustutustiigi veevõtukohtadele juurdepääsuks teede ja teerajatiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
 • 500-1100 m3 vee mahutavusega tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga, mille juurde kuulub ka teenindusplats tuletõrjeautodele.

 
Toetuse määr:
• 90% olemasoleva kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest,  kui taotlejaks on maaparandusühistu; 90% kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi või niisutussüsteemi koosseisu kuuluva määruse lisa 1 punktis 1.8 nimetatud  maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest kõigi taotlejate korral; 

 • 75% olemasoleva kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on ettevõtja või metsaühistu;
 • 40% kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9 nimetatud uute investeeringuobjektide ehitamise abikõlblikust maksumusest;

 
• 40% niisutussüsteemi koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide  ehitamise rekonstrueerimise  või uuendamise abikõlblikust maksumusest kõigi taotlejate korral;

 • 75% põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele (loomakasvatushoone, söödahoidla viljakuivati, veski, põllutöömasinate remonditöökoda, sepikoda) või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee paikneb mitme omaniku kinnisasjadel ja taotlejaks on ühistu;
 • 40% põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee paikneb ühel kinnisasjal või sama omaniku mitmel kinnisasjal;
 • 90% tuletõrjetiigi ehitamise ja rekonstrueerimise abikõlblikust maksumusest, kui toetust taotleb erametsaomanik, metsaühistu või maaparandusühistu, kelle põhikirjaline eesmärk vastab nimetatud tegevusele.

Toetuse suurus:

 • maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva investeeringuobjekti ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 4 000 000 krooni (255 646.59 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 15 000 000 krooni (958 674.73 eurot) kummagi tegevuse puhul arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku. Kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamise või rekonstrueerimise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 4 200 000 krooni (268 428.92 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 16 500 000 krooni (1 054 542.20 eurot) kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.
 • maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva investeeringuobjekti uuendamiseks kokku kuni 2 000 000 krooni (127 823.30 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 5 000 000 krooni (319 558.24 eurot) programmiperioodil kokku. Kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu uuendamise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate investeeringuobjektide uuendamiseks kokku 2 200 000 krooni (140 605.63 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 500 000 krooni (415 425.72 eurot) programmiperioodil kokku.
 • põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ja selle koosseisu kuuluva rajatise ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 2 000 000 krooni (127 823.30 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 000 000 krooni (383 469.89 eurot) kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.
 • erametsa tarbeks tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 300 000 krooni (19 173.49 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 1 000 000 krooni (63 911.65 eurot) kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.

 
Käesoleva taotlusvooru eelarve on 120 miljonit krooni (7 669 397.82 eurot).


Tagasi algusse...TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust. Taotlusi hinnatakse määruse lisas toodud hindepunktide alusel.
Taotluste paremusjärjestus koostatakse eraldi taotlejate sihtgruppide kohta:
1) maaparandusühistu, mittetulundusliku metsaühistu ja mittetulundusühingu taotlused on mittetulundusühingu sihtgrupi taotlused. Nende taotlusi hinnatakse määruse lisa 7 punktis 1 toodud hindamiskriteeriumite põhjal;
2) põllumajandusega tegelevad ettevõtja, erametsaomaniku ja tulundusliku metsaühistu taotlused on ettevõtja sihtgrupi taotlused ja neid hinnatakse määruse lisa 7 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumite alusel.
Hindamisel kasutatakse punktisüsteemi, kus eelistatud tegevuste lõikes on:
1) ühistegevus;
2) maaparandusehitiste rekonstrueerimine;
3) keskkonnakaitseabinõude rakendamine;
4) avalikele huvidele suunatus.
Parimaks loetakse kõrgeima hindepunktide summa saanud taotlust. Võrdsete punktisummade puhul eelistatakse väiksema taotletava toetusesummaga taotlusi.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Tagasi algusse...


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest büroodest ja keskusest Tartus, Narva mnt 3,  investeeringutoetuste info tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

Tagasi algusse...

 TOETUSE LISAMATERJALID

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus