Lisatud: 18. juuni 2010

Viimati muudetud: 21. juuni 2010

A A A
Prindi

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (meede 1.8) I taotlusvoor 2008

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus- ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamist.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu kuni 17. jaanuarini 2008.a. PRIA maakondlikes büroodes.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saajaks on:

 • Põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud;
 • Erametsaomanikud (FIEd ja eraõiguslikud juriidilised isikud), kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud ja metsaühistud, kelle omandis on või kelle liikme omandis on metsamaa;
 • Maaparandusühistud;
 • Mittetulundusühingud, kelle põhikirjaline eesmärk on tee-hoid.

 

Toetust antakse:

 • Põllumajandusmaal kuivendamiseks, niisutamiseks ja kahepoolseks reguleerimiseks ning erametsamaal kuivendamiseks vajalike ehitiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks;
 • Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal muldade lupjamiseks;
 • Maaparanduslikeks tegevusteks võib toetust taotleda, kui investeeringu tulemusena vastab maaparandusehitis Maaparandusseadusega kehtestatud nõuetele;
 • Erametsamaale saab toetuse abil uut maaparandussüsteemi rajada siis, kui selle reguleeriv võrk paikneb metsamaal, mis ei ole püsielupaigaks ega asu hoiu- või kaitsealal;
 • Põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele ning erametsa tarbeks tulekustutustiigi veevõtukohtadele juurdepääsuks teede ja teerajatiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
 • 500-1100 m3 vee mahutavusega tuletõrjetiigi ja veevõtukoha ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

 

Maksimaalsed toetuse määrad ja toetussummad:

 • 90% abikõlblikest kuludest maaparanduslikel keskkonnarajatistel ja metsatulekahju ennetamise rajatistel;
 • 90% abikõlblikest kuludest maaparandusühistul ja 75% teistel taotlejatel kuivendussüsteemide ja veere¸iimi kahepoolsete reguleerimissüsteemide rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks;
 • 40% abikõlblikest kuludest kuivendussüsteemide ja veerežiimi kahepoolsete reguleerimissüsteemide ehitamiseks ja niisutussüsteemide ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks;
 • 75% abikõlblikest kuludest juurdepääsu tagavatele investeeringutele ühistute puhul, kui juurdepääsutee on mitme omaniku kinnisasjadel; 40%, kui juurdepääsutee on ühel kinnisasjal või toetust taotleb ettevõtja. Tee alune maa peab olema taotleja või tema liikme omandis;
 • Maaparanduslikeks tegevusteks ehitamise ja rekonstrueerimise korral ühe taotleja kohta aastas kuni 5 mln krooni ja 5,5 mln krooni kui tegevus sisaldab ka lupjamist ja kogu programmperioodil 15 mln krooni või 16,5 mln krooni kokku kui tegevus sisaldab ka lupjamist. Uuendamisel 2 mln krooni ühe taotleja kohta aastas või kui tegevus sisaldab ka lupjamist, siis 2,5 mln krooni ja kogu programmperioodil 5 mln krooni kokku või kui tegevus sisaldab ka lupjamist, siis 6,5 mln krooni;
 • Juurdepääsu tagavate investeeringute korral kuni 2 mln krooni ühe taotleja kohta aastas ja kogu programmperioodil 6 mln krooni kokku;
 • Metsatulekahju ennetamise rajatistele kuni 300 000 krooni ühe taotleja kohta aastas ja kogu programmperioodil 1 mln krooni kokku;
 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 8 mln krooni kalendriaastas ja 16 mln krooni kogu programmperioodil kokku. Kui tegevused sisaldavad ka lupjamist, siis 8,5 mln krooni kalendriaastas ja 17 mln krooni kogu programmperioodil kokku.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust. Taotlusi hinnatakse määruse lisas toodud hindepunktide alusel. Hindamisel kasutatakse punktisüsteemi, kus eelistatud on:

1) ühistegevus;
2) maaparandusehitiste rekonstrueerimine;
3) keskkonnakaitseabinõude rakendamine;
4) avalikele huvidele suunatus.

Parimaks loetakse kõrgeima hindepunktide summa saanud taotlust. Võrdsete punktisummade puhul eelistatakse väiksema taotletava toetusesummaga taotlusi.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest büroodest ja keskusest Tartus, Narva mnt 3, investeeringutoetuste info tel 737 7678, üldinfo tel 737 1200, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee

 

Lisamaterjalid on leitavad II taotlusvooru materjalide juurest aadressilt:
www.pria.ee/et/toetused/meede/pollu__ja_metsamajanduse_infrastruktuuri_investeeringutoetus_meede_1_8_2008/

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike