Lisatud: 04. mai 2015

Viimati muudetud: 01. veebruar 2018

A A A
Prindi

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2015

EESMÄRK

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) üldeesmärk on parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit.

Spetsiifilised eesmärgid:

 • Parandada poollooduslike koosluste hooldamise kvaliteeti, sealjuures suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa.
 • Parandada poollooduslike kooslustega seotud liikide seisundit.
 • Suurendada hooldatavate alade pindala.
 • Säilitada ja suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Taotlusperioodi lõpuni on võimalik saada e-PRIA kasutamiseks ja taotluse esitamiseks tasuta juhendamist põllu- ja maamajanduse konsulentidelt, vt www.pikk.ee

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kehtiva MAK 2007-2013 PLK kohustuse saab asendada MAK 2014-2020 PLK kohustuseks. Asendamisel algab 5-aastane PLK kohustus. Perioodi 2007-2013 PLK kohustust ei saa suurendada.

Taotlejad, kes võtsid 2012. või 2013. aastal 5-aastase PLK toetuse kohustuse, saavad kohustusealust pinda vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 10%.

Taotlejad, kes võtsid 5-aastase PLK toetuse kohustuse enne 2012. aastat, saavad kohustust vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 30%.

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 • Toetust saab taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 ha suuruse poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 alal.
 • Poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
 • Pindalatoetuste taotlusele (vormid PT50 ja PT50A) tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, ka need, mille kohta toetust ei taotleta ja need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
 • Keskkonnaregistris on alasid, mis võivad olla kantud ka PRIA põllumassiivide registrisse. Sellisel juhul peab jälgima, et vana kohustuseperioodi PLK toetust ei või taotleda sellise maa kohta, millele taotletakse teisi pindalapõhiseid toetusi: ühtset pindalatoetust, keskkonnasõbraliku majandamise toetust, mahepõllumajandusliku tootmise toetust, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust või Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust. Samuti ei või toetust taotleda alale, mille hooldamise kohta taotletakse loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse „Looduskaitseseaduse“ § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.
 • Kogu majapidamises tuleb täita PLK toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.

Kuna enamasti moodustavad poollooduslikud kooslused looduskaitseliselt väärtusliku terviku üksnes koos seal olevate maastikuelementidega, s.h pärandkultuuri objektidega, ei arvata neid kõiki PLK toetuse puhul toetusõigusliku maa hulgast välja.

PLK pindalast arvatakse siiski maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne) ja üle 2 m laiune maastiku joonelement (kraav, hekk, kiviaed jmt), välja arvatud juhul, kui nende olemasolu on seotud traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide saavutamisega (tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund).

Toetusõigusliku pinna hulka ei arvata:

 • veega piirnevat rannaala (liivane või kivine maa), kus rohttaimede osakaal koosluses on alla 50%;
 • põõsastikku või metsatukka (ei kehti keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade puhul);
 • keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade koosluse osa, kus pole tuvastatav rohukamara olemasolu;
 • tehisobjekte (hooned, kivihunnikud, tehisveekogud jne, välja arvatud looduskaitselistel eesmärkidel rajatud objektid nagu kõretiik ja PLK määruses märgitud kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga). Antud vorm tuleb esitada ka juhul, kui taotleja kasutuses pole muud maad peale poollooduslike koosluste, samuti juhul kui taotleja kasutuses on peale poollooduslike koosluste ka muud põllumajandusmaad;
 • põllumassiivi kaart (juhul kui PLK taotlejal kasutuses on põllumaad), millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • ökoalade loetelu;
 • vorm MT68 (poollooduslike koosluste loetelu), mis on Keskkonnaameti (edaspidi KeA) poolt kinnitatud s.t. antud nõusolek hooldamistingimuste kohta;
 • poolloodusliku koosluse kaart, millele on märgitud selle poolloodusliku koosluse numbrid ja piirid, mille kohta toetust taotletakse;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused põllud on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud;

 

Vorm MT68 tuleb enne PRIA-le esitamist esitada KeA-le kinnituse saamiseks. Vorme saab KeA regioonile kinnitamiseks esitada alates 1. aprillist.

PLK taotlust saab esitada ka e-PRIAs, sealhulgas joonistada poollooduslikele kooslustele taotletavaid alasid (teenus „Minu niidud“) ja esitada need KeA-le kooskõlastamiseks.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 26. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a. 

 

Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 238,07 € aastas. Toetuse määr muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 185,98 € aastas.

 

PLK toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale kokku (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus).

 

Näide:

Taotleja esitab 2015. a pindalatoetuste taotluse, millel taotleb 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetust ja 10,00 ha-le nisule MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (edaspidi KSMP). Lisaks taotleb taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult peetavale mesilasperele.

 

5,00 ha × 76,69 eurot = 383,45 eurot (MAH)

10,00 ha × 119,20 eurot= 1 192,00 eurot (MAH)

10,00 ha × 35,15 eurot = 351,50 eurot (KSMP)

200 mesilasperet × 31,96 eurot = 6 392,00 eurot

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 eurot

 

Vastavalt EN määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha × 450 eurot = 2 250,00 eurot

10,00 ha × 600 eurot = 6 000,00 eurot

Kokku oleks taotlejal õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 eurot.

 

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 8 250,00 eurot ja seda ületavas osas, so 8318,95-8250,00 = 68,95 eurot talle toetust ei maksta.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.Juriidilised alused
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus