Lisatud: 13. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 06. oktoober 2015

A A A
Prindi

Piimakvoot

2014/2015 oli Eestile määratud piimakvoodi suuruseks 692 926 049 kg

Eesti tarnekvoodi suurus oli 687 975 699 kg ja otseturustuskvoot 4 950 350 kg.

Kvoodi omanikke oli kokku 765, neist tarne omanikke 669 ja otse omanikke 158.

 

Piima tootmiskvoodid on Euroopa Liidu (EL) ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille rakendamise eesmärgiks on piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile on antud kindel tootmiskvoot, mille määramisel on aluseks võetud mingi ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotavad selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks. See osa üldriiklikust kvoodist, mis ei kuulu tootjatele, moodustab reservi.

Piimakvoot jaguneb tarne- ja otseturustuskvoodiks. Tarnekvoot on maksimaalne piima kogus, mida tohib müüa piima töötlejale. Otseturustuskvoot aga hõlmab piima ja piimatooteid, mida tootja müüb või annab otse lõpptarbijale, kusjuures piimatooted arvestatakse vastavate valemite abil piimaks ümber.

2014/2015 ületas Eesti talle määratud tarnekvooti, korrigeeritud täituvus oli 696 114 934,49 kg ehk 101,17%

 PRIA vähendab võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

Peale vähendamist on vähendamiskoefitsent 0,7717

Seega maksab iga tootja kvoodiületustasu, kes ületas talle määratud tarnekvooti, oma ületatud koguste eest. Ületustasu määr on 27,83€ 100 kg kohta.

Kvoodiületamise tasu maksmise tähtaeg on 1.oktoober 2015. Vastavalt põllumajandusministri määruse nr 28 § 12 kohaselt võib PRIA põllumajandustootja avalduse alusel kvoodi ületamise eest tasu maksmise kohustuse ajatada kuni kolmeks intressita osamakseks maksetähtaegadega 30.09.2015; 30.09.2016 ja 30.09.2017. Esimese osamakse suurus peab olema vähemalt 1/3 ja teise osamaksega peab olema kaetud vähemalt 2/3 kvoodiületamise tasu kogusuurusest. Määruse § 12 lg 2 kohaselt loetakse Intressita ajatamist põllumajanduslikuks vähese tähtsusega abiks ajatamist taotlevale põllumajandustootjale. Abi suurusena arvestatakse teise ja kolmanda osamakse osas iga põllumajandustootja suhtes kindlaks määratava turuintressi (abi brutoekvivalent) ja null intressi vahe. Vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi ületada mistahes kolme järjestikkuse majandusaasta koguarvestuses 15 000 eurot.

 Täpsemalt tasu arvestamise ja maksmise ning ajatamise kohta saate lugeda allpoololevast juhendist:  "Piimakvoodi ületamise tasu ajatamise kalkulaator ja selgitus" 

 

 

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike