Lisatud: 26. august 2016

Viimati muudetud: 16. detsember 2016

A A A
Prindi

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamine

EESMÄRK

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioonide tunnustamine, mis on eelduseks läbirääkimiste pidamise kohta tootmismahu ja toorpiima koguse osas.

 

TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes tarnib toorpiima kalendriaasta jooksul kogu Eesti toorpiima kogusest vähemalt 5 protsenti (Statistikaameti lehelt leitav).

Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel võetakse minimaalse tarnitava toorpiima koguse nõude täitmise arvestamisel aluseks taotleja poolt taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tarnitud toorpiima kogus.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Tunnustamise taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le tunnustamise taotluse (vt. vormid). PRIA võib taotlejalt piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemisel nõuda lisadokumente toorpiima koguse kohta.

Taotluseid ja teateid saab esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

Vajadusel võib PRIA teostada taotleja juures kohapealset kontrolli.

Kui taotleja ei ole varasemalt PRIA klient, tuleb koos tunnustamise taotlusega esitada PRIA-le ka avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

PRIA teeb piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse nelja kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja vajadusel lisadokumentide esitamisest arvates.

 

TEAVITAMINE

Tunnustatud tootjaorganisatsioon võib pidada läbirääkimisi tema liikmeks olevate põllumajandustootjate nimel kogu või osa nende ühistoodangu suhtes toorpiima tarnimise lepingute üle.

Enne igat läbirääkimiste algust tuleb tunnustatud tootjaorganisatsioonil esitada PRIA-le teade (vt. vormid) läbiräägitava hinnangulise tootmismahu ja eeldatava toorpiima koguse kohta tarneperioodil. 

Iga aasta 31. jaanuariks esitab tunnustatud tootjaorganisatsioon teate lõppenud kalendriaastal läbirääkimistega hõlmatud tegelikult tarnitud toorpiima koguse kohta (vt. vormid).

Tootjaorganisatsiooni puhul, mille liikmed on teistest liikmesriikidest, tuleb tarnitud toorpiima kogused märkida tootjaliikmesriigiti.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Tähe 4) telefonil 737 1340 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

 avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike