Lisatud: 04. mai 2015

Viimati muudetud: 29. veebruar 2016

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2015

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta:

 • Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1)      on 2. mai seisuga vähemalt 6 kuune,

2)      tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud,

3)      nõuetekohaselt identifitseeritud.

 • Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1)      on 2. mai seisuga vähemalt 6 kuune,

2)      universaalsuuna hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa,

3)      vana-tori suuna hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse,

4)      nõuetekohaselt identifitseeritud.

 • Eesti maatõugu veise pidamise eest, kui veis vastab järgnevatele tingimustele:

1)      on 2. mai seisuga vähemalt 6 kuune,

2)      põllumajandusloomade registris registreeritud,

3)      tõuraamatu põhiossa kantud,

4)      mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 

Maaelu arengukava 2007-2013 raames võetud OTL kohustust suurendada ei saa.

Alates 2015. aastast saab MAK 2007-2013 raames võetud kohustust asendada MAK 2014-2020 raames antava ohustatud tõugu looma pidamise kohustusega. Kohustuse asendamise korral algab uus 5-aastane kohustuseperiood vastavalt MAK 2014-2020 toodud tingimustele.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta.

Ohustatud loomade loetelu (vorm MT60B) täitmisel palun jälgige, et hobuste elunumbrid ja veiste registreerimise numbrid oleks kirjutatud üheselt arusaadavalt. Palun kontrollige enne taotluse esitamist, kas esitatud andmed on samasugused nagu looma passis esitatud. Juhul kui olete vahemikus 01.01.2015 kuni taotluse esitamise hetkeni asendanud loomi, siis märkige loomade loetelule asendusloomad.

Palun lisage loetelule üksnes need hobused ja veised, kes vastavad toetuse saamise tingimustele ja kelle kohta toetust taotlete.

Kui taotleja majapidamises peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, peab toetuse taotleja esitama Veterinaar- ja Toiduametile looma kohta sõlmitud vormikohase rendilepingu ärakirja.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise nõuetekohase loomaga, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Rendilepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta esitage palun aadressile Väike-Paala 3, 11415 Tallinn.

Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või läinud kaduma, peab taotleja teavitama PRIA-t 10 päeva jooksul ja esitama volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia ning omapoolse avalduse looma karjast väljaviimise kohta. Hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või kaduma läinud loomi ei arvestata kohustuse vähenemise hulka. Kui loom on hukkunud või veterinaarsetel kaalutlustel hukatud enne taotluse esitamist, siis tuleb koos taotlusega esitada volitatud veterinaararsti kirjalik kinnitus ja taotleja avaldus looma karjast väljaviimise kohta.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormikohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 26. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

Toetuse määr:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 € aastas.

 
 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

 

 Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, mille alusel esitatakse erandkorras 2018. aasta neljandas kvartalis läbiviidud praktika kohta taotlus 2019. a jaanuaris. Määrus aitab kaasa õppurite praktikate sooritamisele ettevõttes.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus