Lisatud: 18. aprill 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2013

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2013. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist 17. juunini 2013. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2013. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2013. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 11. mail kl 8.30–15.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamiseks ja kliendiarvuti kasutamiseks on võimalik broneerida aega kõikidele tööpäevadele internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Taotlejad, kes võtsid kohustuse 2008. a, saavad pikendada oma kohustust kuni 20. maini 2014. a. Sellised taotlejad uut 5-aastast kohustust alustada ei saa. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60. Uut 5-aastast OTL kohustust saab 2013. a alustada taotleja, kellel puudub kehtiv kohustus.

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 • Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobusepidamise eest toetuse taotleja peab pidama 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.
 • Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab pidama tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.
 • Pindalatoetuste taotlusele (vormid PT50 ja PT50A) tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, ka need, mille kohta toetust ei taotleta ja need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIAle esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta;
 • vorm MT60 (kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta), millega taotleja kinnitab 2008. a võetud OTL kohustuse pikendamist 20. maini 2014;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos loomade loeteluga, kui kohustusealused loomad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.

 

Taotleja, kes võtab 2013. a esmakordselt OTL kohustuse, esitab PRIAle taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta), millega taotleja kinnitab OTL toetuse 5-aastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
 • avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui need ei ole sinna varem kantud.

 

Kui taotleja majapidamises peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, tuleb toetuse taotlemisel esitada Veterinaar- ja Toiduametile looma kohta sõlmitud vormikohane rendilepingu ärakiri.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise nõuetekohase loomaga, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIAle majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIAle esitama ka vormikohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2014. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2014. a.

Toetuse määr:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 EUR aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 EUR aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 EUR aastas.

 Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusesse

TOETUSE LISAMATERJALID

 

Juriidilised alused

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus