Lisatud: 28. aprill 2010

Viimati muudetud: 23. jaanuar 2013

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2010

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse taotlemisperiood algab 2. mail 2010 aga kuna see päev on pühapäev, siis PRIA maakondlikes teenindusbüroodes alustatakse taotluste vastuvõttu 3. mail. Vastuvõtt kestab kuni 21. maini 2010.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 

 


 

 

EESMÄRK
Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusdokumente saab esitada 2. - 21. maini. Kuna käesoleval aastal on 2. mai pühapäev, siis alustatakse taotluste vastuvõtmist PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 3. maist. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 22. maist kuni 15. juunini 2010. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2010. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/.

Täpsem info e-PRIA kohta on kättesaadav aadressil www.pria.ee/epria.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Taotlejad, kellel on perioodil 2006-2009 võetud kehtiv OTL kohustus, esitavad PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil kohustuse jätkamise kinnitamiseks ja toetuse taotlemiseks:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vormi MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos loomade loeteluga, kui kohustusealused loomad on koos kohustusega teiselt tootjalt üle võetud;

Taotleja, kes võtab 2010. aastal esmakordselt OTL kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab OTL toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;                                                                                                                                              
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud;

Taotleja võib oma kehtiva OTL 2004-2006 perioodi kohustuse asendada OTL 2007-2013 perioodi kohustusega. Kohustust saab asendada iga looma tõu kohta eraldi. Kohustuse asendamiseks tuleb taotlejal esitada teave ohustatud tõugu loomade kohustuse asendamise kohta.

Toetust saab eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest taotleda taotleja, kes peab 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.

Toetust saab eesti maatõugu veise pidamise eest taotleda taotleja, kes peab tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. 

Kui taotleja majandusüksuses peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, tuleb toetuse taotlemisel Veterinaar- ja Toiduametile esitada ärakiri looma kohta sõlmitud vormi kohasest rendilepingust.

Toetuse saamiseks peab taotleja:

 • täitma kogu ettevõtte põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid (Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel võetud OTL kohustuse korral);
 • täitma kogu majandusüksuses üldisi keskkonnanõudeid (Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel võetud OTL kohustuse korral);
 • täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel võetud kohustuste korral hiljemalt 30. aprilliks 2011. a. ja Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel võetud kohustuste korral hiljemalt 30. juuniks. 2011. a.

Toetuse määr Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel võetud kohustustele on:

 • eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuste kasvatamisel 2550 krooni hobuse eest;
 • eesti maatõugu veise kasvatamisel 2713 krooni veise eest. 

Toetuse määr Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel võetud kohustustele on:

 • eesti ja tori tõugu hobuste pidamise eest 2920 krooni hobuse eest;
 • eesti raskeveo tõugu hobuste pidamise eest 3115 krooni hobuse eest;
 • eesti maatõugu veiste pidamise eest 3070 krooni veise eest.

 

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 737 7679.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner