Lisatud: 20. märts 2014

Viimati muudetud: 18. aprill 2018

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2014

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

2014. a saab ohustatud tõugu looma pidamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa. 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

2014. a saab ohustatud tõugu looma pidamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa.

Kohustusi, mis lõpevad 20.05.2014, saab pikendada kuni 31.12.2014. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60.

Kehtivat ja pikendatud maatõugu veise pidamise kohustust on lubatud suurendada kuni 30% algse kohustusega võrreldes. Teisi ohustatud tõugu looma pidamise kohustusi ei ole lubatud suurendada.

Pikendatud kohustust ei ole lubatud täielikult üle anda, s.t kohustuse üleandja peab pikendatud kohustust jätkama vähemalt 1 looma osas.

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 •  Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobusepidamise eest toetuse taotleja peab pidama 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.

 • Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab pidama tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.

 • Pindalatoetuste taotlusele (vormid PT50 ja PT50A) tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, ka need, mille kohta toetust ei taotleta ja need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.

 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.

 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vorm MT60 (kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse pikendamise kohta), juhul kui soovitakse 20.05.2014 lõppevat kohustust pikendada;
 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos loomade loeteluga, kui kohustusealused loomad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.

 

Ohustatud loomade loetelu (vorm MT60B) täitmisel palun jälgige, et hobuste nimed oleksid kirjutatud trükitähtedega. Hobuste sünniajad ja veiste registreerimise numbrid tuleb kirjutada üheselt arusaadavalt. Palun kontrollige enne taotluse esitamist, kas esitatud andmed on samasugused nagu looma passis esitatud. Juhul kui te olete vahemikus 01.01.2014 kuni taotluse esitamise hetkeni asendanud loomi, siis märkige loomade loetelule asendusloomad.

Veiste osas lisage loetellu üksnes need veised, kelle osas soovite toetust taotleda ja kes vastavad toetuse saamise tingimustele. Vastavalt EK määruse nr 65/2011 art 17  kohaselt sanktsioneeritakse taotlejat, kui ta lisab taotlusele loomi, kes ei ole toetuskõlbulikud.

Kui taotleja majapidamises peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, tuleb toetuse taotlemisel esitada Veterinaar- ja Toiduametile looma kohta sõlmitud vormi kohane rendilepingu ärakiri.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise nõuetekohase loomaga, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Kui kohustuse alune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või läinud kaduma, peab taotleja teavitama PRIA-t 10 päeva jooksul ja esitama volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia ning omapoolse avalduse looma karjast väljaviimise kohta. Hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või kaduma läinud loomi ei arvestata kohustuse vähenemise hulka. Juhul kui loom on hukkunud või veterinaarsetel kaalutlustel hukatud enne taotluse esitamist tuleb koos taotlusega esitada volitatud veterinaararsti kirjalik kinnitus ja taotleja avalduse looma karjast väljaviimise kohta.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2015. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2015. a.

Toetuse määr:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 EUR aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 EUR aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 EUR aastas.

 Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusesse

TOETUSE LISAMATERJALIDJuriidilised alused
Uudised

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) lõpetas laupäeval sügisese rebaste ja kährikute marutaudivastase vaktsineerimise Venemaaga piirnevatel aladel.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner