Lisatud: 15. aprill 2011

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2011

EESMÄRK
Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusdokumente saab esitada 2. - 23. maini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini 2011. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2011. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev. Taotlused tuleb saata aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 14. mail kl 8.30-15.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Taotlejad, kellel on perioodil 2006-2010 võetud kehtiv OTL kohustus, esitavad PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil kohustuse jätkamise kinnitamiseks ja toetuse taotlemiseks:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vormi MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos loomade loeteluga, kui kohustusealused loomad on koos kohustusega teiselt tootjalt üle võetud;

Taotleja, kes võtab 2011. aastal esmakordselt OTL kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab OTL toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;   
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud;

Toetust saab eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest taotleda taotleja, kes peab 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.

Toetust saab eesti maatõugu veise pidamise eest taotleda taotleja, kes peab tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. 

Kui taotleja majandusüksuses peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, tuleb toetuse taotlemisel Veterinaar- ja Toiduametile esitada ärakiri looma kohta sõlmitud vormi kohasest rendilepingust.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise toetuse nõuetekohase loomaga, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Toetuse saamiseks peab taotleja:

 • täitma kogu ettevõtte põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid;
 • täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 

 TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks. 2012. a. 

Toetuse määr on:

 • eesti ja tori tõugu hobuste pidamise eest 186,62 EUR (2920 krooni) hobuse eest;
 • eesti raskeveo tõugu hobuste pidamise eest 199,08 EUR (3115 krooni) hobuse eest;
 • eesti maatõugu veiste pidamise eest 196,21 (3070 krooni) veise eest.

 

 LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 737 7679.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike