Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (meede 1.3) 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) nõuandesüsteemi tugevdamine kompetentse info ja teadmiste paremini kättesaadavaks muutmisega ja põllumajandustootjatele ning erametsa valdajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavuse tagamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Nõuandesüsteemi toetuse taotlusi võetakse vastu 02.06.-19.06.2008 PRIA keskuses või saata taotlus aasressil PRIA Narva mnt 3, Tartu 51009.

 

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini PRIA regionaalsetes büroodes

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Nõuandetoetust võib taotleda maapiirkonnas põllumajandusega tegelev ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või ettevõtja. Nõuandetoetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest kuni 75%, kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni ühe taotleja kohta aastas. Nõuandetoetust võib taotleda  teadmiste ja nõu saamiseks ettevõtte majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamisega seoses, tööohutuse standardite täitmise alastes küsimustes ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega seotud küsimuste osas.

 

Nõuandesüsteemi toetust võib taotleda nõuandekeskus või koordineeriv keskus. Nõuandesüsteemi toetust antakse nõuandekeskusele vastavalt aastale 25 000 kuni 400 000 krooni aastas ja koordineerivale keskusele 93 000 kuni 1 870 000 krooni aastas. Nõuandesüsteemi arendamisel võib taotleda toetust keskuse töö korraldamisele ja ruumide parendamisele, nõuandetootega seotud kuludele, konsulentide koolitusele ja praktikale, konsulentide töövahenditele. Praktika korraldamisele ja nõuandetootele saab toetust taotleda vaid koordineeriv keskus.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 95% ulatuses nõuandetoetusele eelarveaastaks määratud summas mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja teatab taotluste esitamise uue tähtaja. Uue tähtaja jooksul esitatud taotlusi hinnatakse ja moodustatakse paremusjärjestus.

 

PRIA teeb nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul. Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemise järel.

 

Nõuandesüsteemi arendamise toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIAle investeeringut tõendavad dokumendid. Toetuse väljamaksmine toimub kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste kuludokumentide esitamisest.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  tel 737 1369, 737 1368, 737 1200, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus