Lisatud: 19. veebruar 2014

Viimati muudetud: 20. aprill 2015

A A A
Prindi

Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 3.märtsist kuni 30.novembrini 2014, kuid metsamajandamise nõuandevaldkonnas võetakse taotlusi vastu 3.märtsist kuni 14.aprillini 2014 ning 1.juulist kuni 30.novembrini 2014.

NB! Vastavalt põllumajandusministri  määruse nr 41 § 8 lg 4 lõpetab PRIA  28.11.2014 nõuandetoetuse taotluste vastuvõtmise, sest taotlusi on vastu võetud 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast.

 


 

EESMÄRK


Toetuse eesmärk on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandustootjate ja erametsavaldajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavust.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:

  •  Nõuande kasutamise soodustamine ettevõtte või tegevuste paremaks majandamiseks majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte arvestades.
  •  Nõuande pakkumise soodustamine ettevõtete tegevuse vastavusse viimiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 5 ja II lisas sätestatud kohustuslike majandamisnõuete ning artiklis 6 ja III lisas sätestatud heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega ja ELi õigusaktidel põhinevate töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega.

 Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 03. märtsist kuni 30. novembrini 2014, kuid metsamajandamise nõuandevaldkonnas võetakse taotlusi vastu 03.märtsist kuni 14.aprillini 2014 ning 1.juulist kuni 30.novembrini 2014.  Taotlusi saab esitada e-PRIAs, PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja elektroonselt (info@pria.ee).

Teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00. Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.

Määruse muudatusega [RT I, 19.02.2014, 9 - jõust. 22.02.2014] kehtestati, et PRIA teavitab taotluste vastuvõtu aja Ametlikes Teadaannetes. Käesoleval aastal on nõuandetoetuse taotluste vastuvõtt võimalik kuni Eesti maaelu arengukava 2014–2020 vastuvõtmiseni või kuni 30. novembrini.

Määruse muudatusega lisati ka PRIAle võimalus teatada taotluste vastuvõtu tähtajad eraldi iga toetatava tegevuse kohta. Metsamajandamise nõuandevaldkonnas võetakse taotlusi vastu 03.märtsist kuni 14. aprillini 2014 ning 1.juulist kuni 30.novembrini 2014.

Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Nõuandetoetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil põllumajandusega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad, ning metsamajandamisega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha metsamaad «Metsaseaduse» tähenduses.

Nõuandetoetuse taotlemise korral on abikõlblik nõuandeteenuse maksumus.

Nõuandetoetuse puhul ei või  nõuandeteenus olla osutatud ning kulutuste tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 1.jaanuaril.
Nõuetele vastavuse nõuete valdkonnas peab nõuandeteenust osutav konsulent olema läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud nõuetele vastavuse nõuete teemalise koolituse.

Määruse muudatusega [RT I, 19.02.2014, 9 - jõust. 22.02.2014] kehtestati, et taimekaitse valdkonna nõuandeteenust toetatakse vaid juhul, kui teenust osutanud taimekasvatuse valdkonna kutsega konsulendil on  taimekaitseseaduse §-s 782  sätestatud taimekaitsetunnistus. Nii konsulendi kutsetunnistus kui taimekaitsetunnistus peavad kehtima nõuandeteenuse osutamise kuupäevadel. Taimekaitsekoolituse programmi sobivust jälgib ja koolituse läbimist tõendava taimekaitsetunnistuse väljastab Põllumajandusamet.

Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas peab nõuandeteenust osutav konsulent olema läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Finantsmajanduse teemalist nõuandeteenust äriplaani koostamiseks võib osutada maaettevõtluse ja finantsmajanduse või finantsmajanduse valdkonna kutset omav konsulent või äriplaanis nimetatud asjaomase valdkonna või alavaldkonna kutset omav konsulent.

Täpsemalt palume meetme tingimustega tutvuda määrusest.

Tagasi algusesse


TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Nõuandeteenuse osutamisel taotleja ettevõtte, majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks antakse toetust kuni 75% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ja mitte rohkem kui 45 eurot ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta. Kui nimetatud nõuandeteenust osutab konsulent koos nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva nõustajaga, kes ei oma konsulendi kutset, antakse nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta toetust kuni 60 eurot.

Mittemeditsiinilises töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas (töötervishoiuteenus) ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega (nõuetele vastavuse nõuded ) seotud küsimuste osas antakse nõuandetoetust kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe  taotleja kohta kalendriaastas ja mitte rohkem kui 45 eurot ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta.

Määruse alusel antav nõuandetoetus nõuandeteenuse ostmiseks erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013 mõistes. Nõuandetoetuse puhul ei tohi isikule, kes taotleb nõuandetoetust erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks, jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.
Nõuandetoetuse taotlusi võetakse  vastu võetud vähemalt 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast, mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja avaldab sellekohase teabe PRIA veebilehel.

PRIA teeb nõuandetoetuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates.

PRIA otsustab nõuandetoetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 50 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemisega koos.

 Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post info@pria.ee

Tagasi algusesse

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike