Lisatud: 27. detsember 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2013

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2013  e-PRIAs ja PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

 


 

EESMÄRK


Toetuse eesmärk on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandustootjate ja erametsavaldajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavust.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:

  • Nõuande kasutamise soodustamine ettevõtte või tegevuste paremaks majandamiseks majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte arvestades.
  • Nõuande pakkumise soodustamine ettevõtete tegevuse vastavusse viimiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 5 ja II lisas sätestatud kohustuslike majandamisnõuete ning artiklis 6 ja III lisas sätestatud heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega ja ELi õigusaktidel põhinevate töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega.

 Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2013. a  e-PRIAs ja PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00. Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.

Juhime tähelepanu, et 28.02.2013 hakkas kehtima põllumajandusministri 05. aprilli 2010. a määruse nr 41 “Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ uus redaktsioon.

Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Nõuandetoetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil põllumajandusega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad, ning metsamajandamisega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha metsamaad «Metsaseaduse» tähenduses.

Nõuandetoetuse taotlemise korral on abikõlblik nõuandeteenuse maksumus.

Nõuandetoetuse puhul ei või  nõuandeteenus olla osutatud ning kulutuste tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 1.jaanuaril.
Nõuetele vastavuse nõuete valdkonnas peab nõuandeteenust osutav konsulent olema läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud nõuetele vastavuse nõuete teemalise koolituse.
Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas peab nõuandeteenust osutav konsulent olema läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.
Finantsmajanduse teemalist nõuandeteenust äriplaani koostamiseks võib osutada maaettevõtluse ja finantsmajanduse või finantsmajanduse valdkonna kutset omav konsulent või äriplaanis nimetatud asjaomase valdkonna või alavaldkonna kutset omav konsulent.

Täpsemalt palume meetme tingimustega tutvuda määrusest.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Nõuandeteenuse osutamisel taotleja ettevõtte, majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks antakse toetust kuni 75% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ja mitte rohkem kui 45 eurot ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta. Kui nimetatud nõuandeteenust osutab konsulent koos nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva nõustajaga, kes ei oma konsulendi kutset, antakse nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta toetust kuni 60 eurot.

Mittemeditsiinilises töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas (töötervishoiuteenus) ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega (nõuetele vastavuse nõuded ) seotud küsimuste osas antakse nõuandetoetust kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe  taotleja kohta kalendriaastas ja mitte rohkem kui 45 eurot ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta.

Määruse alusel antav nõuandetoetus nõuandeteenuse ostmiseks erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks on vähese tähtsusega abi.  Vähese tähtsusega abi määrust kohaldatakse siis, kui nimetatud toetust antakse erametsa valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.
 
Nõuandetoetuse taotlusi võetakse  vastu võetud vähemalt 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast, mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja avaldab sellekohase teabe PRIA veebilehel.

PRIA võib pärast taotluste vastuvõtmise lõpetamist teatada uue taotluse esitamise tähtaja, kui toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ei ole ületatud. Taotluse esitamise uue tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kui uuel tähtajal esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi määruse §-s 14 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindamise tulemusel moodustub taotlustest  parmusjärjestus, mille alusel rahuldatakse parimad taotlused.

PRIA teeb nõuandetoetuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates.

PRIA otsustab nõuandetoetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 50 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemisega koos.

 Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post info@pria.ee

 

 

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus