Lisatud: 07. mai 2012

Viimati muudetud: 04. aprill 2013

A A A
Prindi

Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2012

  

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2012  e-PRIAs ja PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

NB! Vastavalt põllumajandusministri  määruse nr 41 § 8 lg 4 lõpetab PRIA  26.11.2012 nõuandetoetuse taotluste vastuvõtmise, sest taotlusi on vastu võetud 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast. 

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandustootjate ja erametsavaldajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavust.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:

  •      Nõuande kasutamise soodustamine ettevõtte või tegevuste paremaks majandamiseks majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte arvestades.
  •      Nõuande pakkumise soodustamine ettevõtete tegevuse vastavusse viimiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 5 ja II lisas sätestatud kohustuslike majandamisnõuete ning artiklis 6 ja III lisas sätestatud heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega ja ELi õigusaktidel põhinevate töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2012. a e-PRIAs ja PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00 ning teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00. Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.

Juhime tähelepanu, et  06.05.2012 hakkas kehtima põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 “Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” uus redaktsioon.

Tagasi algusesse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Nõuandetoetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad, ning metsamajandamisega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha metsamaad. Nõuandetoetuse puhul ei või  nõuandeteenus olla osutatud ning kulutuste tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuaril.

Nõuandetoetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest kuni  75% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Nõuandetoetust võib taotleda  teadmiste ja nõu saamiseks ettevõtte majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamisega seoses.

Mittemeditsiinilises töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas (töötervishoiuteenus) ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega (nõuetele vastavuse nõuded ) seotud küsimuste osas antakse nõuandetoetust kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe  taotleja kohta kalendriaastas.

Määruse alusel antav nõuandetoetus nõuandeteenuse ostmiseks erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks on vähese tähtsusega abi.  Vähese tähtsusega abi määrust kohaldatakse siis, kui nimetatud toetust antakse erametsa valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale.

 Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.
 
Nõuandetoetuse taotlusi võetakse  vastu võetud vähemalt 90% nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast, mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja avaldab sellekohase teabe PRIA veebilehel.

PRIA võib pärast taotluste vastuvõtmise lõpetamist teatada uue taotluse esitamise tähtaja, kui toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ei ole ületatud. Taotluse esitamise uue tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kui uuel tähtajal esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi §-s 14 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel . Hindamise tulemusel moodustub taotlustest  parmusjärjestus, mille alusel rahuldatakse parimad taotlused.

PRIA teeb nõuandetoetuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates.

PRIA otsustab nõuandetoetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 50 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemisega koos.

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post info@pria.ee

Tagasi algusesse

TOETUSE LISAMATERJALID

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus