Lisatud: 29. oktoober 2012

Viimati muudetud: 11. märts 2014

A A A
Prindi

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) kuues taotlusvoor 2012

Taotlusi võeti vastu 26. novembrist kuni 10. detsembrini 2012.a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Kokku esitati 667 taotlust summas 31,58 mln eurot. Meetme eelarve on 19,87 mln eurot. Kuna taotluste summa ületab meetme eelarvet, toimub enne toetuse määramist kõigi taotluste hindamine meetme määruse lisas 5 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Seejärel kontrollitakse tekkinud paremusjärjestuses meetme eelarve ulatuses taotlejate ja taotluste nõuetele vastavust. Toetus määratakse kõigile taotlustele, mis mahuvad paremusjärjestuses meetme eelarve piiridesse ja vastavad nõuetele.

Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse 85 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast ehk  15. aprilliks 2013 a. Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalikult PRIA kliendiregistris oleval postiaadressil ning samuti on need nähtavad e-PRIA portaalis.  Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed! Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta e-PRIA portaalis https://epria.pria.ee/epria/ .
e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


EESMÄRK

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetuse  üldeesmärk on põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamine põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise, nõuetele vastava põllumajanduse edendamise kaudu.

Toetuse spetsiifilisemad eesmärgid on:

 • tehnoloogia taseme tõstmine, põllumajandussektori ajakohastamine ja toodangu kvaliteedi parandamine;
 • tööhõive säilitamine ja töökohtade loomise stimuleerimine põllumajanduses;
 • traditsioonilise kultuurmaastiku säilitamine keskkonnasõbralikumate maaviljelusmeetodite abil;
 • omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisele ja seeläbi põllumajandusettevõtjate toodetud lisandväärtuse suurendamisele kaasaaitamine;
 • keskkonna ja loomade heaolu parandamisele ning vastavate nõuete täitmisele kaasaaitamine.

 

Tagasi algusesse... 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 26. novembrist kuni 10. detsembrini 2012.a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA piirkondlikus büroos kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Palume taotlus esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse... 


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 08. septembri 2010 määrusega nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“  https://www.riigiteataja.ee/akt/120072012004

Toetust saab taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil tegutsev ettevõtja, kelle ettevõttes oli aasta keskmine töötajate arv taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal väiksem kui kümme ja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 2400 eurot; kogu müügitulu koos muude ärituludega ei ületanud 2 000 000 eurot ning aastabilanss ei ületanud 2 000 000 eurot. Juhul kui eeltoodud piirnäitajad (töötajate arv, müügitulu, müügitulu koos ärituludega, aastabilansi maht) olid  ületatud, siis selle meetme raames toetuse taotlust esitada ei saa, kuna ei ole tegemist mikroettevõttega.

Lisaks sätestab meetme määrus veel rida nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust; 
 • taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis;
 • füüsilisest isikust ettevõtjast (FIE) taotleja, kelle ettevõtlustulem on ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kohaselt negatiivne, vastab  siiski määruse  nõuetele,  kui tekkepõhise raamatupidamisarvetuse kohaselt raamatupidamisregistri alusel koostatud bilanss ja kasumiaruanne on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta kasumis ning  ta on esitanud selgitused vormil E kajastatud ja tekkepõhise  bilansi ning kasumiaruande andmete omavahelise võrreldavuse kohta.
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;

Nimetatud nõude puhul on võimalikud teatud erandid, millega palume tutvuda meetme määrusest.

 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või selle võla tasumine on ajatatud ja maksud tasutud ajakava kohaselt.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Sama investeeringuobjekti kohta saavad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt, kui nad kõik vastavad toetuse saamise nõuetele ning ei oma alates taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta algusest ’Konkurentsiseaduse’ § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju  teistega ühiselt taotlejate suhtes.

Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemiseks järgmistele tegevustele:

 • Hoonete või rajatiste ehitamine;
 • Põllumajandusliku tootmishoone juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine;
 • Looma pidamiseks puuri ostmine ja paigaldamine;
 • Masina või seadme ostmine ja paigaldamine;
 • Istandiku rajamise korral määruse lisas 1 toodud sertifitseeritud või kontrollitud istikute ostmine ning istandiku piirdeaia ja konstruktsiooni ostmine ja paigaldamine;
 • Mesilastaru ja mesindusinventari ostmine ja paigaldamine;
 • Seenekasvatusseadme ostmine ja paigaldamine;
 • Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ja sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine, kui see on ehitusprojektis ette nähtud;
 • Elektrisüsteemide ning sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigalda­mine ning ehitamine, k.a elektrivõrguga liitumine;
 • Investeeringuobjekti juurde kuuluv automaatika- või infotehnoloogia seade.

Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projek­teerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeodeetiline ja -geoloo­gi­line töö (edaspidi ettevalmistav töö), samuti kavandatavale ehitustööle omanikujärelevalve tegemine.

Toetust ei saa taotleda meetme 1.4.2 ’Loomakasvatusehitise investeeringutoetus’ raames toetatavate tegevuste kohta.

Taotleja peab investeeringuobjekti, omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö kohta esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui selle käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Kui investeeringuobjekti, omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab ta olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumust, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot.

 Tagasi algusesse... 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse sõltuvalt kavandatava investeeringu asukohast ja taotleja vanusest 35-60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Kui ühe või mitme kavandatava investeeringuobjekti maksumus kokku ületab 31 956 eurot, moodustab abikõlbliku kulu maksumuse kuni taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu kolmekordne summa.

Maksimaalne toetuse suurus  MAK 2007-2013 programmiperioodil kokku ühe taotleja kohta on 100 000 eurot.

Kui toetust taotleb tulundusühistu või vähemalt kolm taotlejat ühiselt, on maksimaalne toetuse suurus programmperioodil kokku 300 000 eurot.

Üks taotleja ei saa programmperioodil üksi, tulundusühistu liikmena ja teiste taotlejatega ühiselt kokku taotleda toetust rohkem kui 200 000 eurot.

Kontserni kuuluv taotleja ei saa kontserni kohta taotleda toetust rohkem kui 100 000 eurot.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval (välja arvatud ettevalmistav töö).

 Tagasi algusesse... 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotlustes esitatud andmete õigsust. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab meetme käesoleva taotlusvooru rahastamise eelarvet, hindab PRIA taotlusi määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumite alusel. Hindepunktide põhjal moodustub taotlustest paremusjärjestus ning selle alusel toimub taotluste rahuldamine.

Meetme  eelarve 2012. aastaks on 19 870 000 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 85 tööpäeva jooksul (määruse muudatus, varasemalt 90 tööpäeva jooksul) alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Määruse muudatuste kohaselt peavad toetuse saajad alustama investeeringu elluviimist kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks. Nimetatud kuue kuu jooksul alustamise nõuet ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes.

Määruse muudatuse kohaselt ei pea toetuse saaja enam tegevustega seotud muudatustest PRIAt teavitama ja muudatusteks kirjalikku nõusolekut küsima. Vastavad dokumendid tuleb esitada koos kuludeklaratsiooniga. Täpsemad tegevustega seotud muudatuste tingimused on kirjeldatud määruses.  

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

Määruse muudatuse kohaselt on toetuse saajal võimalik põhjendatud juhul taotleda investeeringu tegemise kaheaastase tähtaja pikendamist, kuid seda üks kord ühe taotluse kohta ja kavandatavast investeeringust peab olema tehtud osa, mis moodustab vähemalt 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.

Alates 22.05.2011 on võimalik taotleda ka tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel meetme 1.4.1 kõikide, s.t ka varasemate taotlusvoorude toetuse saajatel. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul. Täpsemalt saab selle võimaluse kohta infot http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/otka/otka/

 

Tagasi algusesse...

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post info@pria.ee

                                                                                                            Tagasi algusesse...

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike