Lisatud: 28. november 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) 2008

Juhime tähelepanu, et määruse § 10 lg 2 p 5 nimetatud dokumenti, milleks on tegevuskoha järgse maakonna keskkonnateenistuse õiend keskkonnanõuete osas ettekirjutuste ja süüteo otsuste kontrollimiseks, ei ole vaja esitada. PRIA teostab keskkonnanõuete täitmise kontrollid koostöös Keskkonnainspektsiooniga pärast taotlusvooru lõppu taotlejate nimekirjade alusel. (lisatud 12.12.2007)


--------------------------------------------------------------------------------
EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid, millega suureneb konkurentsivõime, ajakohastatakse põllumajandussektorit, parandatakse toodangu kvaliteeti ja aidatakse kaasa keskkonna ning loomade heaolu parandamisele. Samuti on eesmärgiks säilitada tööhõivet põllumajanduses.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 17. detsember kuni 07. veebruar 2008. Vastuvõttu ei toimu 21., 27., 28., ja 31.12.2007 ning 02.01.2008.a.


TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda mikropõllumajandusettevõtja, kes tegutseb maapiirkonnas. Toetust saab taotleda vaid ettevõtja, kelle müügitulust tuleb üle 50% omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või kokku nende töötlemisel saadud toodete müügist ning taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta oli nimetatud müügitulu suurem kui 37 552 krooni ja müügitulu kokku koos muude ärituludega (sh ka toetused) ei tohi ületada 31 293 200 krooni.

Lisaks peab ettevõtja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal järjest mõlemal aastal oli keskmine töötajate arv väiksem kui kümme töötajat ning bilansimaht ei tohi olla taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 31 293 200 krooni.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

hoonete või rajatiste ehitamine ja ehitiste juurde kuuluvate juurdepääsuteedele;
loomapuuride ostmiseks ja paigaldamiseks;
masinate ja seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks;
istandike rajamiseks;
mesilastarude ja mesindusinventari ostmiseks ja paigaldamiseks;
seenekasvatuseks;
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidele, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine;
elektrisüsteemide ehitamiseks, k.a elektrivõrguga liitumine;

Toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktori ostmine, mille puhul antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse protsent on kuni 10% suurem ebasoodsamas piirkonnas ja samuti noorele ettevõtjale.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 1 564 660 krooni programmiperioodil kokku (aastatel 2007-2013). Üks taotleja üksi, tulundusühistu liikmena ja teiste taotlejatega ühiselt võib taotleda programmperioodil toetust kokku kuni 3 129 320 krooni.TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumitele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab taotuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saa PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt.3.
PRIA Investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678
e-post: pria@pria.ee

 

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner