Lisatud: 28. november 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) 2008

Juhime tähelepanu, et määruse § 10 lg 2 p 5 nimetatud dokumenti, milleks on tegevuskoha järgse maakonna keskkonnateenistuse õiend keskkonnanõuete osas ettekirjutuste ja süüteo otsuste kontrollimiseks, ei ole vaja esitada. PRIA teostab keskkonnanõuete täitmise kontrollid koostöös Keskkonnainspektsiooniga pärast taotlusvooru lõppu taotlejate nimekirjade alusel. (lisatud 12.12.2007)


--------------------------------------------------------------------------------
EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid, millega suureneb konkurentsivõime, ajakohastatakse põllumajandussektorit, parandatakse toodangu kvaliteeti ja aidatakse kaasa keskkonna ning loomade heaolu parandamisele. Samuti on eesmärgiks säilitada tööhõivet põllumajanduses.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 17. detsember kuni 07. veebruar 2008. Vastuvõttu ei toimu 21., 27., 28., ja 31.12.2007 ning 02.01.2008.a.


TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda mikropõllumajandusettevõtja, kes tegutseb maapiirkonnas. Toetust saab taotleda vaid ettevõtja, kelle müügitulust tuleb üle 50% omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või kokku nende töötlemisel saadud toodete müügist ning taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta oli nimetatud müügitulu suurem kui 37 552 krooni ja müügitulu kokku koos muude ärituludega (sh ka toetused) ei tohi ületada 31 293 200 krooni.

Lisaks peab ettevõtja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal järjest mõlemal aastal oli keskmine töötajate arv väiksem kui kümme töötajat ning bilansimaht ei tohi olla taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 31 293 200 krooni.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

hoonete või rajatiste ehitamine ja ehitiste juurde kuuluvate juurdepääsuteedele;
loomapuuride ostmiseks ja paigaldamiseks;
masinate ja seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks;
istandike rajamiseks;
mesilastarude ja mesindusinventari ostmiseks ja paigaldamiseks;
seenekasvatuseks;
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidele, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine;
elektrisüsteemide ehitamiseks, k.a elektrivõrguga liitumine;

Toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktori ostmine, mille puhul antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse protsent on kuni 10% suurem ebasoodsamas piirkonnas ja samuti noorele ettevõtjale.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 1 564 660 krooni programmiperioodil kokku (aastatel 2007-2013). Üks taotleja üksi, tulundusühistu liikmena ja teiste taotlejatega ühiselt võib taotleda programmperioodil toetust kokku kuni 3 129 320 krooni.TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumitele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab taotuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saa PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt.3.
PRIA Investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678
e-post: pria@pria.ee

 

Uudised

Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794 taotlust. Möödunud aastal oli taotlejaid 3 336. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus