Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (meede 1.5.2) 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) puiduliste metsandussaaduste töötlemisega tegelevate mikroettevõtete konkurentsivõimelist arengut, soodustades innovaatilise ja mikroettevõtte jaoks uuendusliku tehnoloogia kasutuselevõttu ja toote sortimendi laiendamist, tagades puiduliste metsandussaaduste ökonoomse ja tõhusa kasutamise.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 29. septembrist kuni 24. oktoobrini 2008. a.  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda mikroettevõtja eeldusel, et investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil. Toetust saab taotleda vaid ettevõtja, kelle müügitulust on  taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal üle 50% tulnud puiduliste metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest. Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal peab olema nimetatud müügitulu suurem kui 37 552 krooni ja müügitulu kokku koos muude ärituludega (sh ka toetused) ei tohi ületada 31 293 200 krooni.

 

Lisaks peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal järjest mõlemal aastal olema ettevõtja keskmine töötajate arv väiksem kui kümme. Bilansimaht ei tohi olla taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 31 293 200 krooni.

Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste korral:

-         masina või seadme ostmine;

-         automaatika- ja infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara ostmine, paigaldamine ja rakendamine;

-         leiutisele õiguskaitse taotlemine patendina Patendiseaduse sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;

-         leiutisele õiguskaitse taotlemine kasuliku mudelina Kasuliku mudeli seaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;

-         litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.

 

Puidu kui toormaterjali töötlemine hõlmab tegevusi puidu raiumisest kuni puidu kuivatamiseni (k.a kuivatamine);

 

Toetust antakse kuni 50 % ulatuses investeeringu abikõlbuliku kulu maksumusest. Käesolevas taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks raha 18 mln krooni.

 

Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta on 3 129 320 krooni "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" programmiperioodil kokku. Raietehnika soetamisel antakse toetust ühe taotleja kohta mitte rohkem kui 500 000 krooni kalendriaastas. Kontserni kuuluv taotleja ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 3 129 320 krooni programmiperioodil kokku.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 4 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 95 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegema investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja keskusest Tartus, Narva mnt.3, tel. 737 1368, e-post: pria@pria.ee

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner