Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 11. august 2009

A A A
Prindi

Metsade majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (meede 1.5.1) 2008

Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (meede 1.5.1)

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) erametsaomanikke (füüsilised isikud ja metsa majandamisega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud) ning metsaomanikest mittetulundusühinguid ja tulundusühistuid (metsaühistu), tõstes nende konkurentsivõimet. Spetsiifilisemad eesmärgid on:

·         metsa tootmispotentsiaali tõstmine metsa liigilise koosseisu parandamiseks või ökoloogiliste väärtuste säilitamiseks ning kasvamajäävate puude väärtuse suurendamiseks;

·         metsa majandamise keskmise tulususe tõstmine;

·         metsaressursi mitmekülgne ja jätkusuutlik majandamine;

·         ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võtab vastu 29. septembrist kuni 24. oktoobrini 2008. a.  SA Erametsakeskus. Taotlusi võib tuua või saata postiga Erametsakeskusesse (Tallinn 10115, Tartu mnt 63) või esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil metsameede@eramets.ee. Erametsakeskuse töötajad võtavad taotlusi vastu ka maakondade keskkonnateenistuste kontorites. Graafik, mis kuupäeval, millises maakonnas ollakse, asub aadressil http://www.eramets.ee/?op=body&id=296.

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on toetatavad järgmised tegevused/investeeringud:

·        hooldusraied kuni 30-aastases puistus, kasvavate puude laasimine, metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu parandamiseks (ei toetata lageraielankide uuendamist) (hõlmab maapinna ettevalmistamist, metsapuutaimede soetamist ja istutamist, metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute soetamist ja kasutamist);

·        sellise metsatehnika (sh metsa uuendus- või hooldustehnika või -tarvikud) soetamine, mis tõstab metsandussaaduste väärtust ning tulukust;

·        ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine, mis seisneb selleks vajalike tarvikute (aiad, signalisatsioonid, repellendid, juurepessu ja teised taimehaiguste ja -kahjustuste tõrjevahendid) soetamises ja kasutamises.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust metsamaale, mille kohta on koostatud metsaseaduses ettenähtud juhul metsamajandamiskava.

Täpsema informatsiooni toetuse taotlemise tingimuste kohta leiate aadressil http://www.eramets.ee/?op=body&id=296 .

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Erametsakeskus kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 6 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. Erametsakeskus teeb taotluse rahuldamise otsuse 80 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegema investeeringu ja esitama Erametsakeskusele investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul pärast rahuldamise otsuse tegemist.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Täpsemat informatsiooni toetuse taotlemise kohta saab internetis aadressil http://www.eramets.ee/?op=body&id=296 , samuti Erametsakeskusest Tallinnas, Tartu mnt 63. Nõu saab küsida ka Erametsakeskuse telefonil 683 6059.


Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike