Lisatud: 12. märts 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2012

Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö (MAK meede 1.7.1) toetuse taotlusi võetakse vastu 3. aprillist kuni 13. aprillini 2012. a PRIA keskuses.

 Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK                            


Põllumajandus-, toidu- ning metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandus- ja metsandussektori toormetootjate, töötleva tööstuse ja/või kolmandate isikute vahelise koostöö soodustamise ja seeläbi nimetatud sektoris suurema innovatiivsuse saavutamise. Toetust antakse Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 raames.

 

Tagasi algusse... 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 3. aprillist kuni 13. aprillini 2012. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.
Taotluse esitamise aeg tuleb eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või  infotelefonil  737 7678. 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le määruse lisas 1 toodud vormi kohase avalduse, lisas 2 toodud vormi kohase projektiplaani ja lisas 3 toodud vormi kohase äriplaani ning projekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid.  Lisaks esitab taotleja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 3 toodud vormi kohase äriplaani elektroonselt Microsoft Exeli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee


Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED


Toetust võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes toodab või töötleb ja turustab Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid või metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid , on nimetatud toodete ja saaduste tootja või töötlejana ja turustajana  tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ning nimetatud oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 6400 eurot.

Samuti saab toetust taotleda põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a. määruse nr 2 "Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" alusel ja korras tunnustatud tootjarühm.

Toetatavad tegevused:
1. Rakendusuuringud
2. Tootearendus
3. Võrdlusuuring olemasoleva tehnoloogia ning taimesordi ja põllumajanduslooma tõu olemasolevatesse tootmistingimustesse sobivuse hindamiseks.
Nõuded toetatavatele tegevustele:
Taotleja peab olema kaasanud projekti elluviimisse lepingu alusel vähemalt ühe Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, kellel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga, registreeritud ja tegutseva:
- teadus- ja arendusasutuse,
- põllumajanduslikke, metsanduslikke või toidutehnoloogilisi erialasid õpetava kutseõppeasutuse või
- tootearenduse korral projektis arendaja või konsultandina osaleva muu isiku,
kellel on projekti valdkonnas varasem teadus- ja arendustegevuse kogemus ning projekti elluviimiseks vajalikud vahendid, ruumid ja asjaomase kvalifikatsiooniga personal.
Partner viib projekti ellu taotleja nimel või taotleja ja partner teevad projekti elluviimiseks koostööd . See tähendab, et taotleja ja partner peavad projekti elluviimiseks valima ühe võimaluse kahest, mõlemat võimalust ühel ajal kasutada ei saa. Kui taotleja ja partner teevad projekti elluviimiseks koostööd, siis ei anta toetust projektis osalevate partnerite oma vahenditest tehtud kulutuste hüvitamiseks.
Kavandatava projekti elluviimist ei või alustada varem ja projekti elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
Kui taotleja on suurettevõtja, peab toetusel olema projekti elluviimisele ergutav mõju.

 

Tagasi algusse... 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumide põhjal. Taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustatakse ekspertidest koosnev hindamiskomisjon. Taotluste paremusjärjestuse koostamise korral loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast.

PRIA teeb rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 100 tööpäeva jooksul arvestatuna taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.


Toetuse summad:
Rakendusuuringute ja tootearenduse puhul: kuni 320 000 eurot projekti kohta.
Võrdlusuuringute puhul: kuni 192 000 eurot projekti kohta, aga mitte rohkem kui 200 000 eurot  projektis osaleva taotleja kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul.
Toetuse saaja viib projekti ellu ja esitab projekti elluviimist tõendavad dokumendid kuni kuues osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2014. aastal.

Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee
NB! Taotluse esitamiseks tuleb Teil aeg ette registreerida! Selleks helistage palun numbril 737 7678 või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

Tagasi algusse... 

TOETUSE LISAMATERJALID

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus