Lisatud: 13. aprill 2011

Viimati muudetud: 23. jaanuar 2013

A A A
Prindi

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2) 2011

EESMÄRK
Mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAH) toetamise eesmärgid on järgmised:

 • säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti;
 • toetada mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele;
 • toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusdokumente saab esitada 2. - 23. maini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini 2011. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2011. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/.

Täpsem info e-PRIA kohta on kättesaadav aadressil www.pria.ee/epria.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 14. mail kl 8.30-15.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

TOETUSE TAOTLEMINE
Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), mille põldude lisal toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele kinnitatakse võetud kohustuse jätkuvat täitmist.

2011. aastast peab MAH taotleja veerus 9 märkima rohumaa (maakasutusega P või PR) esmase rajamise aasta, sh allakülvina rajamise aasta. Rohumaa uuendamise korral peab märkima rohumaa esmase rajamise aasta. Kui rohumaa on rajatud allakülvina tuleb lisaks teha märge ka veerus 10. Katteviljata rajatud rohumaa puhul jäetakse nimetatud lahter tühjaks.

Taotleja, kes soovib toetust saada kuni 2-aastasele külvikorras olevale rohumaale, millel planeeritakse  3. aastal kasvatada muud kultuuri kui heintaimed, peab selleks tegema pindalatoetuste taotlusel märke veergu 12 „Kuni 2-aastane rohumaa". Heinaseemnepõllu kohta toetuse taotlemisel tuleb veergu 15 märkida HS.

 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vorm MT60D, juhul, kui soovitakse taotleda toetust mahepõllumajanduslikult peetavate sigade, kodulindude, küülikute või mesilasperede kohta;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt tootjalt üle võetud;

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks". Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013" lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta  Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 • teave kohustuse asendamise kohta koos põldude loeteluga, kui kohustus asendatakse teise lubatava kohustusega.

Taotleja, kes võtab 2011. aastal esmakordselt MAH kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab MAH toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;                
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud;
 • Kui taotleja on kohustuse võtmise aastale eelnenud viie aasta jooksul osalenud MAH 2007-2013 perioodi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel, mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 51 "Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise  ja toetuse maksmise täpsem kord" § 8 lõikes 6 või 7 nimetatud koolitusel, esitab ta koos taotlusega PRIAle koolitusel osalemist tõendava dokumendi ärakirja. Lisainformatsiooni koolituste toimumisaegade kohta saab Eesti põllu- ja maamajanduse infoportaalist  www.pikk.ee

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust võivad taotleda põllumajandustootjad (füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised ühingud).

Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha suuruse põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta (vähim lubatud põllu pind on 0,30 ha), mis vastab MAH toetuse saamise tingimustele. Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Taotlusele tuleb märkida kogu taotleja valduses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, seda ka siis, kui toetust kõikide põldude kohta ei taotleta või taotleja kasutuses on põllumajandusmaad väljaspool PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit.

Toetust saab taotleda ka mahepõllumajanduslikult peetavate karjatatavate loomade kohta, kelle andmed on pärast PMA kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse registrisse. Taotleja teeb taotlemise märke vormil PT50 loomaliikidele, kelle kohta toetust soovitakse.

Toetuse saamiseks peab taotleja:

 • täitma kogu ettevõtte põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid;
 • täitma ettevõtte kohustusealusel põllumajandusmaal mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid;
 • täitma toetuse saamiseks kehtestatud baas- ja täiendavaid nõudeid.

Köömen, harilik (carum carvi) ja sinep, valge (Sinapis alba) on alates 2011. aastast käsitatavad õlikultuuridena, mitte ravim- ja maitsetaimedena.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2012. a. 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ühikumäärad:

 • rohumaa (v.a kuni kaheaastane külvikorras olev rohumaa ja  heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse ettevõttes vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi, hektari kohta 76,69 EUR (1200 EEK) aastas;
 • teravilja, kaunvilja, õli- ja kiudtaimede, kartuli ja söödajuurvilja kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa ning kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa  ja heinaseemnepõllu hektari kohta 119,20 EUR (1865 EEK) aastas;
 • avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta 349,60 EUR (5470 EEK) aastas.

Toetuse määr karjatatava looma ühe ühiku kohta on 31,96 EUR (500 EEK).

Toetuse määr ettevõttes taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal mahepõllumajanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise arvu kohta on järgmine:

 • 6,39 EUR (100 EEK) kodulinnu kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal  keskmiselt vähemalt 50 kodulindu ühest järgnevalt nimetatud liigist: kalkun, hani, part, broiler või üle kuue kuu vanune munakana;
 • 210,91 EUR (3300 EEK) emise või kuldi kohta ning 127,82 EUR (2000 EEK) vähemalt kahe kuu vanuse nuum- või noorsea kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt kahele ühikule vastaval hulgal sigu;
 • 6,39 EUR (100 EEK) küüliku kohta, kui ettevõttes peeti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt 50 üle nelja kuu vanust küülikut;
 • 31,96 EUR (500 EEK) mesilaspere kohta, kui ettevõttes oli taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal keskmiselt vähemalt viis mesilasperet.

Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud tegevuse rahastamise eelarve, vähendab PRIA "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 61 lõike 3 alusel toetuse määra võrdeliselt.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teravilja-, õli- ja kiukultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures märkida, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus)

Näide:

Taotleja esitas 2011. aastal pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetust ja 10 ha-le nisu-le MAH ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult tunnustatud mesilasperele.

5,00 ha*76,69 EUR = 383,45 EUR (MAH)

10,00 ha*119,20 EUR = 1 192,00 EUR (MAH)

10,00 ha * 35,15 EUR = 351,50 EUR (KSMP)

200 mesilasperet*31,96 = 6 392,00 EUR

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 EUR

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele nr 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha*450 EUR = 2 250,00 EUR

10,00 ha*600 EUR = 6 000,00 EUR

Kokku oleks taotleja õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 EUR

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EK määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse taotlejale toetust summas 8 250,00 EUR ja seda ületavas osas so 8318,95-8250,00 = 68,95 EUR taotlejale toetust ei maksta. 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 737 7679.

 

Juriidilised alused
Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus