Lisatud: 26. aprill 2010

Viimati muudetud: 26. aprill 2010

A A A
Prindi

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel 2009

EESMÄRK
Mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetamise eesmärgid on järgmised:

 • säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti;
 • toetada mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele;
 • toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusdokumente võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 2 - 21. maini, hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 22. maist kuni 15. juunini 2009. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2009. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vorm PT50 (pindalatoetuste taotlus), mille põldude lisal toetuse taotlemisega, näidatakse, milliste põldude osas soovitakse kohustus võtta;
 • põllumassiivi kaardid, millele on kantud taotlusel esitatud põllud;
 • vorm MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab MAH toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
 • vorm MT60D, juhul, kui soovitakse taotleda toetust mahepõllumajanduslikult peetavate sigade, kodulindude, küülikute või mesilasperede kohta;
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud.

2007. aastal mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustust üle 30% suurendanud või 2007-2008. aastal MAH kohustuse esmakordselt võtnud taotlejad, peavad 2009. aastal kogu oma kohustusealuse toetusõigusliku maaga üle minema Maaelu Arengukava 2007-2013 tingimustel võetavale mahepõllumajandusliku tootmise toetuse viieaastasele kohustusele, kinnitades seda vormi MT60 esitamisega.

2009. aastal on võimalik Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel võetud kehtiv KST või MAH kohustus asendada täielikult Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel võetava mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustusega. Selleks tuleb PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil esitada lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • teave kohustuse asendamise kohta, juhul, kui asendatakse KST 2004-2006 perioodi kohustus MAH 2007-2013 perioodi kohustusega;
 • vorm MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab MAH 2007-2013 perioodi toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist (esitatakse kui MAH 2004-2006 perioodi kohustus asendatakse MAH 2007-2013 perioodi kohustuseks). Kohustuse võtmise kinnitus MAH osas tuleb esitada ka juhul, kui esitatakse teave KST 2004-2006 perioodi kohustuse asendamise kohta MAH 2007-2013 perioodi kohustuseks.

Toetust võivad taotleda põllumajandustootjad (füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud).

Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha põllumajanduslikus kasutuses oleva maa eest (vähim lubatud põllu pind on 0,30 ha). Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Taotlusele tuleb märkida kogu taotleja valduses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, seda ka siis, kui toetust kõikide põldude kohta ei taotleta või taotleja kasutuses on põllumajandusmaad väljaspool PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit. 

Toetuse saamiseks peab taotleja:

 • täitma kogu oma majandusüksuses nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid;
 • majandusüksuse kohustusealusel põllumajandusmaal mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade puhul mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid;
 • täitma toetuse saamiseks kehtestaud baas- ja täiendavaid nõudeid.

 
TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab PRIA hiljemalt 01. veebruariks 2010. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2010. a. 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ühikumäärad:

 • rohumaa (v.a kuni kaheaastane külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnekasvatuseks kasutatav rohumaa), mille hektari kohta peetakse vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi, on toetuse määr hektari kohta 1200 krooni aastas;
 • teravilja, kaunvilja, õli- ja kiudtaimede, kartuli ja söödajuurvilja kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, mustkesa ning kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ja heinaseemnekasvatuseks kasutatava rohumaa kohta makstava toetuse määr hektari kohta on 1865 krooni aastas;
 • avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri ning ravim- ja maitsetaimede kultuuris kasvatatava põllumajandusmaa hektari kohta makstava toetuse määr on 5470 krooni aastas. 

Toetuse määr karjatatava looma, kelle andmed on pärast TTI kohapealset kontrolli kantud mahepõllumajanduse registrisse, ühe ühiku kohta on 500 krooni. 

Toetuse määr taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal majandusüksuses mahepõllumajanuslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise arvu kohta on järgmine:

 • 100 krooni kodulinnu kohta, kui majandusüksuses peeti keskmiselt vähemalt 50 kodulindu (kalkun, hani, part, broiler või üle 6 kuu vanune munakana);
 • 3300 krooni emise või kuldi kohta ning 2000 krooni vähemalt 2 kuu vanuse nuum- või noorsea kohta, kui keskmisena peeti vähemalt 2 ühikule vastaval hulgal sigu;
 • 100 krooni küüliku kohta, kui keskmisena peeti vähemalt 50 üle 4 kuu vanust küülikut;
 • 500 krooni mesilaspere kohta, kui keskmisena peeti vähemalt 5 mesilasperet. 

Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud toetuse rahastamise eelarve, vähendab PRIA toetuse määra võrdeliselt.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 737 7679.

Uudised

Taotluste vastuvõtt kestis 2. märtsist 21. märtsini ja PRIAle laekus sel ajal 3152 taotlust, mida on 153 võrra vähem kui möödunud aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike