Lisatud: 02. aprill 2009

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus suurprojektidele (MAK meede 3.1) SUURPROJEKTID 2008

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste kaupade ja teenuste pakkumisel.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 01. detsembrist kuni 18.detsembrini 2008. a  PRIA maakondlikes büroodes.

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Seekordses taotlusvoorus ootame taotlusi üksnes suurprojektidena. Lisaks on toetuse rakendusmääruses mitu muudatust, sellepärast soovitame taotlema asudes tutvuda määrusega või Abiks taotlejale juhendiga, mille lingid leiate käesoleva teksti lõpust.

Toetust saab taotleda mikoettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine biomassist. Toetatavateks tegevusteks on majandustegevuse mitmekesistamiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine Ehitusseaduse mõistes ning hoone parendamine, samuti  masina ja seadme ostmine ning paigaldamine. Majutusteenuse osutamisel on toetatav uue voodikoha rajamine ja olemasoleva voodikoha parendamine, mis peavad olema Turismiseaduse nõuete kohased. Investeeringud peavad olema tehtud materiaalsesse põhivarasse, mis on seotud uue käitise rajamise, olemasoleva käitise laiendamise või tegevusega, mis hõlmab olemasoleva käitise toodete või tootmisprotsessi põhjalikku muutmist eelkõige täiustamise, mitmekesistamise või asjakohastamise teel. Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud ettevalmistavaid töid, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi ostmist, patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasusid ja lõive ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet.

 

Minimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 1 564 661 krooni programmiperioodil ja maksimaalne toetuse summa 4 693 980  krooni programmiperioodil.   Suurprojekti toetust saab üksnes üks kord programmiperioodil.  Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti kulu maksumusest. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 121,4 mln krooni.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 8 toodud hindamiskriteeriumidele hindamiskomisjoni poolt ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust). Otsused tehakse korraga kõigile taotlustele.

Toetuse kättesaamiseks peab toetuse saaja kahe aasta jooksul investeeringu ellu viima ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas taotluse kohta.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest büroodest ja keskusest Tartus, Narva mnt.3.

PRIA Investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678

e-post: info@pria.ee, pria@pria.ee

 

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus