Lisatud: 27. juuni 2011

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2011

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine.

Taotlusi võetakse vastu 29. augustist kuni 12. septembrini 2011. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 

 

 

 


 

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel.

 

Tagasi algusesse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT


Taotlusi võetakse vastu 29. augustist kuni 12. septembrini 2011. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA piirkondlikus büroos kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).
Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.
Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee


Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). 

Selgitused avalduse vormi täitmise kohta leiate avalduse vormil eraldi vahelehtedel. Äriplaani vormi täitmiseks on eraldi abimaterjalina loodud äriplaani täitmise juhend.

 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED


Toetust saab taotleda mikroettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine biomassist. Toetust võib taotleda taotleja, kes on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine, samuti  masina ja seadme ostmine ning paigaldamine. Investeeringud peavad olema tehtud materiaalsesse põhivarasse, mis on seotud uue käitise rajamise, olemasoleva käitise laiendamise või tegevusega, mis hõlmab olemasoleva käitise toodete või tootmisprotsessi põhjalikku muutmist eelkõige täiustamise, mitmekesistamise või asjakohastamise teel. Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud turu-uuringu, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet.  Asendusinvesteeringud ei ole toetatavad, st  investeeringu tulemusena peab ettevõtja laiendama tegevust või laiendama toodangu valikut või muutma põhjalikult tootmisprotsessi.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 100 000 eurot programmiperioodil. Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest.

Meetme eelarve on 10 225 864 eurot.

 

Tagasi algusesse...


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruses toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust).


Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

 

 

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT


Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

 

 

Tagasi algusesse...Selgitused avalduse vormi osade täitmise  kohta leiate avalduse vormil eraldi vahelehtedel. Äriplaani vormi täitmiseks on abimaterjalina loodud äriplaani täitmise juhend.Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner