Lisatud: 28. november 2008

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (Meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 14. aprillist kuni 30. aprillini 2008. a  PRIA piirkondlikes büroodes kella 8.00-16.30, erandina 30. aprillil lühendatud tööpäeva tõttu kuni kella 14.30ni. Taotluse sisseandmise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos.

Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses PRIA piirkondlikus büroos.

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda mikoettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine biomassist. Toetatavateks tegevusteks on majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine, samuti  masina ja seadme ostmine ning paigaldamine. Investeeringud peavad olema tehtud materiaalsesse põhivarasse, mis on seotud uue käitise rajamise, olemasoleva käitise laiendamise või tegevusega, mis hõlmab olemasoleva käitise toodete või tootmisprotsessi põhjalikku muutmist eelkõige täiustamise, mitmekesistamise või asjakohastamise teel. Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud ettevalmistavaid töid, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi ostmist või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasusid ja lõive ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet. Meetme raames stardiabi ei anta, seega on abikõlbulikud investeeringud ülejäänud kategooriate raames. Asendusinvesteeringud ei ole toetatavad, st  investeeringu tulemusena peab ettevõtja laiendama tegevust või laiendama toodangu valikut või muutma põhjalikult tootmisprotsessi.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 1 564 660 krooni programmiperioodil. Toetuse määr on kuni 60% investeeringuobjekti kulu maksumusest. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 1,1 miljardit krooni.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 ja 6 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 130 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust). Otsused tehakse korraga kõigile taotlustele.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner