Lisatud: 28. jaanuar 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Loomakasvatuse üleminekutoetus ja piimasektori eritoetus 2013

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt algab 2. märtsist ja kestab 20. märtsini 2013. e-PRIAs saab taotlusi esitada ööpäevaringselt alates laupäevast, 2. märtsist. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes algab taotluste vastuvõtt 4. märtsist.


Piimasektori eritoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 21. märtsist kuni 15. aprillini.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK

2012. aasta oli viimane, mil Eestis oli lubatud riigieelarvest maksta täiendavaid otsetoetusi. Arvestades nende olulist rolli põllumajandustootja sissetulekus ning selleks, et tagada sujuvam üleminek uuele otsetoetuste süsteemile järgmisel rahastamisperioodil, anti Euroopa Liiduga 2004. a liitunud liikmesriikidele võimalus maksta 2013. aastal põllumajandustootjatele riigieelarve vahenditest üleminekutoetust. Üleminekutoetuste saamise tingimused on samad, mis olid aluseks analoogsete täiendavate otsetoetuste saamisel.

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. Tootmisest lahtiseotud loomakasvatustoetusi makstakse selleks, et tootjad endiselt põllumajandussektoris jätkaksid, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes. Piimasektori eritoetuse eesmärgiks on tootmistaseme säilitamine majapidamistes, kus on 100 ja vähema pealised piimatootmiskvooti omavate tootjate piimakarjad.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt algab 2. märtsist ja kestab 20. märtsini. 2013. e-PRIAs saab taotlusi esitada ööpäevaringselt alates laupäevast, 2. märtsist. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes algab taotluste vastuvõtt esmaspäeval, 4. märtsil. Pärast 20. märtsi 2013 esitatud loomakasvatuse üleminekutoetuse taotlusi menetlusse ei võeta. Piimasektori eritoetust saab taotleda ka hilinenult 21. märtsist kuni 15. aprillini. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. aprilli 2013 esitatud piimasektori eritoetuse taotlusi menetlusse ei võeta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

 Tagasi algusse

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus:

 • veis, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanune lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud lehmmullikas või lehm, kes hiljemalt 2. märtsil on registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;
 • taotlusele märgitud loomade osas kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise kuupäevast kuni 28. aprillini 2013 (kaasa arvatud) ja mille jooksul peab taotleja loomad oma karjas hoidma. Taotlusele märgitud loomi asendada ei saa.

 

Ute kasvatamise üleminekutoetus:

 • utt, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema hiljemalt 2. märtsil registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;
 • taotleja peab taotluse esitamise päevast kuni 28. aprillini 2013 ehk pidamisperioodi jooksul pidama oma karjas taotlusele märgitud arvul nõuetele vastavaid uttesid;
 • toetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on hiljemalt 27. aprilli 2013. aasta seisuga (kaasa arvatud) ühe aasta vanused.

 

Piima üleminekutoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste määramise aluseks on taotlejale 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi kilogrammid;
 • piima täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

 

Veise üleminekutoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud veise täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • veise täiendava otstoetuse toetusõiguse määramise aluseks on temale 2006. aastal veise kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikud ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse käigus kindlaks määratud piimalehmade loomühikud, kes olid 14. veebruari 2006. a seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel oli nimetatud tähtpäevale eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas;
 • veise täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

 

Ute üleminekutoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud ute täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • ute täiendava otstoetuse toetusõiguse määramise aluseks on temale 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arv;
 • kindlasmääratud uttede arv peab olema vähemalt 10;
 • ute täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

 

Piimasektori eritoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev isik, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kvoodiaastal täitnud temale määratud piima individuaalset tootmiskvooti vähemalt 50% ulatuses;
 • tema nimel on 31. märtsi 2009. aasta ja taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud:

a)     kuni 100 piimalehma;

b)     üle 100 piimalehma ning tema ettevõte asukoht on saarel, kus ei ole piimatööstust ja kus puudub tasuta püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.

 • taotlejal on kohustus täita nõuetele vastavuse nõudeid kogu põllumajanduslikus majapidamises;
 • taotleja märgib taotlusele tema nimel taotlemisaasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud piimalehmade arvu.

Põllumajandusliku tegevuse tuvastamiseks kontrollib PRIA, kas piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotleja nimel on 31.12.2012. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud vähemalt 1 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või 2012. aastal pindalatoetuste menetlemise käigus kindlaks määratud vähemalt 1 ha põllumajandusmaad.

 Tagasi algusse

 

TOETUSTE ÜHIKUMÄÄRADE KEHTESTAMINE

PRIA kehtestab loomakasvatuse üleminekutoetuse ühikumäärad 22. maiks ja piimasektori eritoetuse ühikumäära 24. novembriks 2013.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Loomakasvatuse üleminekutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 29. maiks ja piimasektori eritoetusel 1. detsembriks 2013. Loomakasvatuse üleminekutoetus makstakse välja taotluse esitamise aasta 30. septembriks ja piimasektori eritoetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2014.

 Tagasi algusse

 

2012. a KEHTIMA HAKANUD MUUDATUS OTSETOETUSTE ARVESTAMISEL

2012. aastal rakendus Eestis vastavalt Euroopa nõukogu määruse 73/2009 artikli 7 ning artikli 132 lõike 2 punkti b kohaselt toetuse ümbersuunamine ehk taotlejale makstavate otsetoetuste kogusumma vähendamine. Vähendamisi rakendatakse taotlejatele, kelle otsetoetuste kogusumma on üle 5000 euro. Need taotlejad, kellel otsetoetuste summa jääb aga alla 5000 euro, vähendamisi ei rakendata ning toetus makstakse välja täies mahus.

Otsetoetuste hulka kuuluvad ELi rahastatav ühtne pindalatoetus ja piimasektori eritoetus ning Eesti riigi poolsed üleminekutoetused: ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetus; ute, veise ja piima üleminekutoetus; põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus.

Taotlejale makstava otsetoetuste kogusumma seda osa, mis ulatub üle 5000 euro, vähendatakse 10% võrra.

Kui üleminekutoetuste osa otsetoetuste kogusummas ületab 300 000 eurot, siis vähendatakse nimetatud määra ületavat üleminekutoetuste osa veel 4% võrra.

Kirjeldatud vähendamisi rakendatakse taotlejale määratud üleminekutoetus kogusummale, kuid mitte suuremas ulatuses kui on taotlejale määratud üleminekutoetuste summa kokku. Teisisõnu, kui taotlejale määratud üleminekutoetuste kogusumma on nt 3000 eurot ja arvestuslik vähendus on nt 3500 eurot ehk suurem kui taotlejale määratud üleminekutoetuste kogusumma, siis jäetakse üleminekutoetused välja maksmata selles ulatuses, mis on taotlejale määratud.

Ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuse summa osa, mis ületab 300 000 eurot vähendatakse 4% võrra vastavalt Euroopa nõukogu määruse nr 73/2009 artikli 7 p 2 kohaselt.

 Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

TOETUSE LISAMATERJALID

 

Uudised

Alates käesolevast aastast tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner