Lisatud: 07. mai 2015

Viimati muudetud: 26. aprill 2016

A A A
Prindi

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2015

Täpsema info toetuste ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Eesmärk
 • Vastuvõtuaeg ja -koht
 • Toetuse tutvustus/tingimused
 • Toetuse ühikumäärade kehtestamine
 • Toetuse määramine ja väljamaksmine
 • Toetusõigustest
 • Lisainfo ja kontakt
 • Toetuse lisamaterjalid

 


 

EESMÄRK

Toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnapõhjustel tähtsat sektorit või sektorit, kus esineb teatud raskusi. Piimalehma kasvatamise otsetoetusega soovitakse toetada piimasektori seda osa, milles tootjate ja loomade arvu vähenemine on olnud kõige suurem ehk karjasid kuni 100 piimalehmaga. Kuni 25 ammlehma kasvatamise ning 10-100 ute ja kitse kasvatamise otsetoetusega soovitakse toetada peamiselt peretalusid, et säiliksid talumajapidamised, mis annavad vähemalt ühe täistöökoha.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Loomakasvatuse toetuste taotluste vastuvõtt kestab 7. maist kuni 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 19. juunit esitatud loomakasvatuse toetuste taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 19. juunini 2015. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Soovitame taotluse esitamisel eelistada e-PRIAt, kus saab taotlusi esitada kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid e-PRIA kasutajatele ning vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja kliendiarvuti kasutamise aega on võimalik eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg), samuti helistades maakondlikku teenindusbüroosse või infotelefonil 737 7679.

Kuni 19. juunini  pakuvad  e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.ee

 Tagasi algusse

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 25.04.2015. aasta määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” (loe siit).

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

 • Piimalehma kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga kuni 100 piimatõugu lehma;
 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini 2015 (kaasa arvatud) ja selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;
 • pidamisperioodi jooksul ei tohi piimalehmade arv suureneda üle 100;
 • piimalehmad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2015).

Ammlehma kasvatamise otsetoetus

 • Ammlehma kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga kuni 25 lihatõugu ammlehma ja lehmmullikat. Mullikaks loetakse  vähemalt 8 kuu vanused veised;
 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini 2015 (kaasa arvatud), selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;
 • pidamisperioodi jooksul ei tohi ammlehmade ja lehmmullikate arv suureneda üle 25;
 • lihatõugu ammlehmad ja lehmmullikad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2015).

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

 • Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga vähemalt kümmet, kuid mitte rohkem kui 100 utte või emakitse;
 • toetust saab taotleda vähemalt 10 ute või emakitse kohta, kes on taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga (kaasa arvatud) ühe aasta vanused;
 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini 2015 (kaasa arvatud) ja selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;
 • pidamisperioodi jooksul ei tohi 27. aprilli seisuga vähemalt ühe aasta vanuste uttede või emakitsede arv suureneda üle 100;
 • uted ja emakitsed peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2015).

 Tagasi algusse

 

TOETUSTE ÜHIKUMÄÄRADE KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIIN

PRIA on välja arvutanud 10.07.2015 seisuga prognoositavad ühikumäärad: piimalehma kasvatamise otsetoetus on 126,99 eurot loom, ammlehma kasvatamise otsetoetus 87,79 eurot loom ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 15,04 eurot loom. Juhime tähelepanu, et tegemist on esialge ühikumääraga.

PRIA kehtestab loomakasvatuse otsetoetuste ühikumäärad 1. detsembriks 2015. Loomakasvatuse otsetoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2015. Loomakasvatuse otsetoetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2016.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuste vähendamine võib rakenduda ka 2015. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2015. (loe siit)

 Tagasi algusse

 

TOETUSÕIGUSTEST

Kuigi 2015. a ei ole võimalik taotleda ühtegi üleminekutoetust, saab endiselt teisele isikule üle anda ehk võõrandada veise, piima ja ute täiendava otsetoetuse toetusõigusi ning põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigusi. Heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust saab pärimise korral üle võtta. Toetusõiguste ülevõtmiseks tuleb koos ühtse pindalatoetuse taotlusega esitada vorm PT52. Toetusõigusi saab näha pindalatoetuste 2015 üldinfo juurest. (vaata siit)

  

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

TOETUSE LISAMATERJALID

Juriidilised alused
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike