Lisatud: 23. aprill 2010

Viimati muudetud: 12. aprill 2011

A A A
Prindi

Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4) 2010

EESMÄRKMAK logo

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstava loomade karjatamise toetuse eesmärkideks on parandada loomade heaolu, säilitada ja parandada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta kultuurrohumaade mullaviljakust.

Välikarjatamine võimaldab rohusööjatele põllumajandusloomadele loomuomast käitumist ja elukeskkonda. Värske karjamaarohi on täisväärtuslik loomasööt. Liikumine, värske õhk ja loomulik keskkond tugevdab loomade immuunsüsteemi ja tervist, vähendab jalgade ning hingamisteede haigusi, soodustab sigivust ja noorloomade arengut. Väljas viibimine vähendab loomade sisetingimustes ruumikitsikusest tingitud stressi. Toetusega soodustatakse loomade heaoluga arvestavat ja seda parandavat loomakasvatust.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 3. maist kuni 21. maini 2010. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 22. maist kuni 15. juunini 2010. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab kõigi pindalapõhiste toetuste taotlusi esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://www.eesti.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Loomade karjatamise toetuse menetlemise aluseks on Põllumajandusministri 23.04.2010. a määrus nr 47 "Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord".

Loomade karjatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes peab karjatatavaid loomi.

Loomade karjatamise toetus:
• kohustuseperiood on 5 aastat;
• karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist - 31. augustini;
• loomi tuleb karjatada kogu kohustuseperioodi jooksul ning igal aastal vähemalt 2 ühiku ulatuses;
• loomkoormus on kuni 1,4 ühikut ühe hektari rohumaa kohta;
• loomkoormuse arvestamisel võetakse arvesse ainult need rohumaad, mille taotleja esitab pindalatoetuste taotluse lisal PT50A (põldude loetelu) või poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlemise vormil;
• loomkoormuse arvestamisel ei võeta arvesse rohumaid, millele on taotletud mahe põllumajandusliku tootmise toetust;
• toetust makstakse karjatatavate veiste, lammaste, kitsede ja hobuste kohta, keda karjatamisperioodil rohumaal karjatatakse;
• veised, lambad ja kitsed peavad olema registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini;
• hobune peab olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris;
• hobuste kohta peab taotlejal olema hobuse pass;
• loomade karjatamise toetust ei maksta nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes on kantud mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena;

• taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu majandusüksuses kohustusperioodi jooksul järgmisi baasnõudeid:
• taotleja võimaldab loomale olenevalt looma liigist ja east kohases koguses sööta ja joogivett;
• taotleja kaitseb looma välitingimustes halbade ilmastikutingimuste eest ja tagab loomale võimaluse varjuda;
• taotleja tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud, ning eemaldab karjamaalt teravad esemed.

• taotleja peab täitma järgmisi loomade karjatamiseks kehtestatud nõudeid.
• taotleja kannab andmed karjatatud loomade liigi, arvu, rohumaal karjatamise aja ja rohumaa kohta karjatamispäevikusse (peetakse paberkandjal või elektrooniliselt vabas vormis) või põlluraamatusse;
• taotleja karjatab karjatamisperioodil iga päev taotlusele märgitud arvul loomi rohumaal, kui ilmastikutingimused, maapinna seisukord ja loomade tervislik seisund seda võimaldavad;
• karjamaal peab olema piirdeaed või piirab loomade liikumist karjane. Piirdeaed ei ole pea olema rannaniidu mereäärsel küljel või kaitstaval loodusobjektil asuva lamminiidu jõeäärsel küljel;
• loomale tuleb tagada vaba juurdepääs joogiveele;
• loomale tuleb tagada ohutu liikumine ning vedu karjamaa ja loomakasvatushoone vahel. Ei tohi kasutada elektripiitsa ja looma ajamist mootorsõidukiga;
• karjatatavat rohumaad ei tohi ülekarjatada;
• looduslikku rohumaad ja poollooduslikku kooslust ei tohi üles harida ning seal e tohi kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid.

• taotleja peab kogu majandusüksuses järgima häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning täitma kohustuslikke majandamisnõudeid.

Karjatatavate loomade ühikud arvestatakse loomagrupiti järgmiste koefitsientide alusel:
1) veis, sh vasikas 1 ü;
2) hobune 1 ü;
3) kits või lammas 0,18 ü.

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIAle:
• pindalatoetuste taotluse (vorm PT50;)
• põldude loetelu (vorm PT50A), millele on kantud andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaa kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
• põllumassiivi kaardi, millel on märgitud põldude loetelus toodud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaa põldude numbrid ning nende piirid;
• kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja katastri kaardi või muu kaardimaterjali, millel on märgitud loomade karjatamiseks kasutatavate rohumaade piirid ja katastrinumbrid;
• toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse võtmise kinnituse (vorm MT62);
• karjatatavate loomade loetelu (vorm MT62A), millel märgitakse loomagruppide kaupa nende karjatatavate loomade arv, kelle kohta taotleja toetust taotleb;
• hobustele taotlemisel karjatatavate hobuste loetelu (vorm MT62B);
• väljavõtte selle hobuse passist, kelle kohta taotleja toetust taotleb ja kes ei ole registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris. Väljavõttel peab olema näha hobuse identifitseerimise number ja sünniaeg või unikaalne elunumber (UELN);

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2010. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on veise või hobuse kohta 800 krooni aastas ja kitse või lamba kohta 144 krooni aastas.
Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades. Otsus vormistatakse peadirektori käskkirjaga hiljemalt 25. jaanuar 2011. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuni 2011.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume pöörduda: tel 737 7679

Juriidilised alused
Uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner